ساختار معاونت
منو
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 13822
بازديدکنندگان امروز: 1076
کل بازديدکنندگان: 5811574
بازديدکنندگان آنلاين: 4
زمان بارگزاري صفحه: 0.8580 ثانيه
ضوابط تاسیس و شرایط اختصاصی موسس و مسئول فنی
ماده 4- ضوابط تأسیس و شرایط اختصاصی مؤسس و مسئول فنی:
1-4- موافقت اصولی برای كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه مجوز فعالیت و استفاده از بالگرد و یاهواپیما را از مراجع ذیصلاح ( وزارت راه و ترابری ، وزارت پست و تلگراف و تلفن، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی) را داشته باشند و صلاحیت آنها به تصویب كمیسیون قانونی تشخیص امور پزشكی ، موضوع قانون ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و داروئی و موادخوردنی و آشامیدنی رسیده باشد صادر می گردد.

تبصره 1) برای اشخاص حقوقی یا شركتها ، شركت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی در صورتیكه در اساسنامه آنان انجام امور مربوط به خدمات آمبولانس هوایی پیش بینی شده باشد، پروانه تأسیس یك مركز اعطا می گردد.
تبصره 2) به هر متقاضی واجد شرایط و صلاحیتدار ، به شرط احراز شرایط فقط پروانه تأسیس یك مركز اعطا می گردد.
تبصره 3) مراكز درمانی (خیریه، خصوصی و یا وابسته به نهادها و مؤسسات دولتی ، نظامی و انتظامی دارای مجوزهای قانونی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی) می توانند درخواست تأسیس مراكز خدمات آمبولانس هوایی خصوصی را ارائه نمایند.

2-4- پروانه مسئول فنی پزشكی بنام پزشك عمومی و یا پزشك متخصص و پس از تصویب كمیسیون قانونی تشخیص امور پزشكی موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد خوراكی و آشامیدنی با رعایت سایر ضوابط و مقررات صادر می گردد و حضور مسئول فنی در كلیه نوبتهای كاری الزامی و ضروری است.
تبصره): پروانه مسئول فنی ایمنی و مراقبت پرواز برابر ضوابط نهادهای ذیربط پیگیری و اخذ می گردد و ارائه آن جهت صدور پروانه تأسیس الزامی است.

3-4- در صورت غیبت مسئول فنی به مدت كمتر از سه ماه یك نفر جانشین بطور موقت از طرف مؤسس انتخاب و كتبا" از طریق دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی معرفی می شود.
تبصره): در صورتی كه غیبت مسئول فنی پزشكی بیش از سه ماه بطول انجامد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی پروانه مسئول فنی را لغو خواهد كرد.

4-4- مدرك متقاضیان واجد شرایط تأسیس پس از بررسی از سوی دانشگاهها /دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر كشور اخذ و جهت طرح موضوع موافقت اصولی در كمیسیونهای تخصصی و كمیسیون تشخیص امور پزشكی ، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی( اداره صدور پروانه ها) ارسال می گردد.
تبصره): تشكیل جلسات كمیسیون قانونی ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و داروئی و موارد خوردنی و آشامیدنی جهت بررسی پروانه های موضوعه با حضور رئیس مركز حو ادث و فوریتهای پزشكی در اداره صدور پروانه ها صورت می پذیرد.

5-4- پس از صدور موافقت اصولی، مؤسس موظف است ظرف 1 سال پس از اخذ مجوز موافقت اصولی نسبت به تهیه تجهیزات مورد نیاز و ارائه آمبولانسهای هوایی استاندارد و اخذ مجوزهای لازم فیزیكی و پروازی از مراجع ذیربط و معرفی مسئولین فنی پزشكی اقدام و مراتب را كتبا " به دانشگاه/دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی حوزه استقرار اعلام و نسبت به تأمین پرسنل گروه پزشكی اقدام نمایند.
تبصره): بدیهی در صورتی كه مؤسس در مدت مقرر در موافقت اصولی و برابر مفاد بند ( 4-5) و طبق قرارداد منعقده(قرارداد تأسیس) اقدام ننماید طبق آئین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشكیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی ، مصوب جلسه 1365/6/26 هیئت محترم وزیران و اصلاحات مورخ 28/1/1366 ، موافقت اصولی صادره از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

6-4- پس از تائید و ارسال مدارك مربوطه از سوی دانشگاه /دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مورد نظر مراتب فوق در كمیسیون قانونی تشخیص امور پزشكی موضوع ماده 20قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مطرح و پس از تصویب ، پروانه های تأسیس و مسئول فنی توسط وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (اداره صدورپروانه ها) صادر خواهد شد.

7-4- جهت صدور پروانه تأسیس می بایستی، پرسنل پرواز، محل استقرار و صعود و فرود و ... وآشیانه و بالگرد هوایی ، تجهیزات فنی و ایمنی و مخابراتی و ... بایستی از سوی مراجع ذیصلا ح( وزارت راه و ترابری، وزارت پست و تلگراف و تلفن ، وزارت اطلاعات و ناجا و ...) مورد تائید قرار گرفته باشد و در اختیار كمیسیون موضوع بند ( 1-2) قرار گیرد.
ضمنا" تیم پزشكی نیز بایستی گواهی شركت در آموزشهای ویژه را داشته باشد و گواهی سلامت و توانائی انجام فعالیت در آسمانرا از مراكز مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ارائه نمایند. ضمن آنكه تجهیزات و لوازم پزشكی مورد نیاز بایستی ارائه و مورد تائید معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشكی مربوطه قرار گیرد.
تبصره): مدت اعتبار پروانه تأسیس آمبولانسهای هوایی حداكثر منطبق با مدت اعتبار مجوزهای صادر شده از وزارت راه و ترابری، وزارت اطلاعات، وزارت پست و تلگراف و تلفن می باشد.

8-4- پروانه تأسیس پس از رؤیت گواهیهای مربوطه و پس از تائید صلاحیت مسئولین فنی پزشكی و تصویب كمیسیون قانونی تشخیص امور پزشكی موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی صادر می گردد.

9-4- انتخاب نام و تعویض عنوان مركز و یا هرگونه جابجایی مكانی می بایستی با اطلاع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و اخذ پروانه جدید باشد.

10-4- رعایت كلیه ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی وزارتی ن بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی و راه و ترابری و سایر نهادهای ذیربط در امر ایمنی و مراقبت پرواز و رعایت كریدور پروازی در محدوده مجاز از سوی مراكز خدمات آمبولانس هوایی خصوصی الزامی است.
تبصره 1): مراكز آمبولانس هوایی خصوصی موظفند ضمن رعایت میزا ن تعرفه مصوب وزارت
بهداشت ، درمان وآموزش پزشكی كه از طریق دانشگاه /دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ابلاغ می گردد ، در قبال اخذ وجه رسید ارائه نمایند.
تبصره 2) مراكز خدمات آمبولانس خصوصی موظفند جهت اجرای هر مأموریت هوایی مجوز اخذ نموده و اجرای مأموریت صرفا" با حكم مأموریت و تائید هر دو مسئول فنی (پزشكی و ایمنی و مراقبت پرواز) ، مندرج در فرم مخصوص انجام پذیرد.

11-4- نظارت بر عملكرد درمانی مراكز خدمات آمبولانس هوایی برعهده دانشگاه /دانشكده های علوم پزشكی و درمانی و مركز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشكی كشور بوده بر مسائل فنی و ایمنی پرواز نیز برعهده نهادهای ذیصلاح مورد اشاره در این آیین نامه می باشد.

12-4- ارائه هر گونه اطلاعات و اخبار مربوط به تنوع و كمیت و كیفیت و چگونگی فعالیتهای انجام شده به جز مراجع ذیصلاح اشاره شده در این آئین نامه اكیدا" ممنوع است.

13-4- در صورتی كه مؤسس به دلایلی قصد انحلال و تعطیلی مركز را داشته باشد می بایستی مراتب را كتبا" به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی اعلام نماید.

14-4- در صورت عدم تائید هریك از مسئولین فنی پزشكی و یا مسئولین فنی پرواز و یا عدم موافقت توأم آنان مبنی بر عم اجرای مأموریت و یا احتمال مخاطره در اجرای مأموریت و انتقال هوایی بیمار ممنوع می باشد.

15-4- مسئولین مراكز خدمات آمبولانس هوایی خصوصی موظفند ضمن هماهنگی در حضور كاركنان نسبت به حضور مسئولین فنی و در صورت عدم حضور آنها نسبت به حضور جایگزین تائید شده آنان ( وفق مقررات مندرج در شرایط مسئولین فنی ) اقدام نموده و در صورت غیبت هریك ازمسئولین فنی به هر نحو و عدم تأمین جایگیزین مناسب می بایستی از اجرای مأموریت آمبولانس هوایی خودداری نماید.

16-4- در صورت غیبت بیش از دو جلسه هریك ازمسئولین فنی ، میبایستی مراتب از سوی مؤسس این مراكز به واحد صادر كننده پروانه منعكس و ضمن درخواست لغو و ابطال پروانه نسبت به معرفی جایگزین مناسب نیز اقدام نمایند.