ساختار معاونت
منو
پیوندها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 10878
بازديدکنندگان امروز: 614
کل بازديدکنندگان: 6069195
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.9516 ثانيه
تخلفات
ماده 7- تخلفات
1-7- درصورتیكه دارنده پروانه تأسیس و یا مسئولین فنی مركز خدمات آمبولانس هوایی خصوصی از ضوابط، مقررات و وظایف و الزامات و ممنوعیتهای موضوع آئین نامه و دستور العلهای مربوطه تخطی نماید بسته به نوع تخلف به نحوه زیر با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

الف) تذكر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسط دانشگاه/دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط.
ب) اخطار كتبی توسط دانشگاه یا دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط.
ج) تعطیل موقت مركز به درخواست و تصویب كمیسیون قانونی دانشگاه یا دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط واحد صادر كننده پروانه تأسیس( صدور پروانه ها).
د) تعطیل دائم مؤسسه و ابطال پروانه های مربوطه توسط كمیسیون تشخیص امور پزشكی موضوع قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی.

2-7- در صورتیكه دارنده پروانه تأسیس و یا مسئولین فنی مركز خدمات آمبولانس هوایی خصوصی از ضوابط و مقررات با مفاد الزامات و وظایف موضوع آئین نامه (صرفا" در مباحث فنی و پروازی و مباحث مرتبط و عدم رعایت حدود مجاز و حریم فضلی اجرای مأموریت و یا مراتب نقل و انتقال هوایی) تخطی نمایند ، مراتب براساس قوانین جاری و موضوعه و مطرح از سوی سازمان هواپیمایی كشور – ناجا و سایر نهادهای ذیربط و ایمنی و مراقبت پرواز ، قابل پیگیری و اقدام خواهد بود و اشد برخورد قانونی را به همراه خواهد داشت.

این آئین نامه به استناد ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد خوراكی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحات آن و بندهای 15،13،12،11 و 16 ماده قانون تشكیلات و وظائف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و آئین نامه اجرائی ماده 8 قانون تشكیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در 7ماده و .........تبصره در تاریخ.................به تصویب رسید.