ساختار معاونت
منو
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 10709
بازديدکنندگان امروز: 1435
کل بازديدکنندگان: 4739346
بازديدکنندگان آنلاين: 13
زمان بارگزاري صفحه: 1.2948 ثانيه
درمانگاه‌های دندانپزشکی

آئين‌نامه تأسيس درمانگاه دندانپزشكي

 

استنادات: به استناد مواد 4،3،2،1 و24 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي و بندهاي 11 ، 12 ، 13 و 16 ماده 1 قانون تشكيلات ووظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367وماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1364 وآئين نامه اجرائي آن مصوب سال   1365 هيئت محترم وزيران واصلاحات سال 1366،آئين‌ نامه تأسيس درمانگاههاي دندانپزشكي به شرح ذيل تدوين گرديد:

فصل اول: تعاريف

ماده 1-در اين آئين نامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" وزارت" ، به معاونت درمان دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی،"معاونت"  به كميسيون قانوني تشخيص امور پزشكي موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات آن "كميسيون قانوني" ، به پروانه هاي بهره برداری(تأسيس) و مسئول فني "پروانه هاي قانوني" ، به موسسين حقيقی يا حقوقی "موسس" وبه درمانگاه دندانپزشكي "درمانگاه" گفته مي شود.

ماده 2-درمانگاه دندانپزشكي مؤسسه‌اي است كه به منظور ارائه خدمات تشخيصي، پيشگيري، درمان و امور توانبخشي بيماريهاي دهان وفک و صورت براساس ضوابط، مقررات و برابر اين آئين نامه تأسيس مي‌گردد.

 

ماده 3-دندانپزشك عمومي به شخصي اطلاق مي گردد كه دوره عمومي دندانپزشكی را در يكي از دانشگاههاي معتبر داخل و يا خارج گذرانيده و موفق به اخذ مدرك دكتري و پروانه دائم دندانپزشكي از وزارت شده باشد.

ماده4- دندانپزشك متخصص به شخصي اطلاق مي گردد كه دوره تخصصي دندانپزشكي را پس از اتمام دوره دندانپزشكي عمومي در يكي از دانشگاههاي معتبر داخل و يا خارج گذرانيده و موفق به اخذ گواهينامه تخصصي مورد تائید وزارت  شده باشد.

ماده 5- پرستار دندانپزشكي به شخصي اطلاق مي‌گردد كه دوره كارداني پرستاري دندانپزشكي را در يكي از دانشگاههاي معتبر داخل يا خارج گذرانيده و موفق به اخذ مدرك مورد تائید، شده باشد.

ماده 6- کاردان بهداشت دهان به شخصي اطلاق مي‌گردد كه دوره كارداني بهداشت دهان را در يكي از دانشگاههاي معتبرداخل یا خارج گذرانيده و موفق به اخذ مدرك كارداني بهداشت دهان مورد تائید، شده باشد.

ماده7- دستیار کنار دندانپزشک به شخصی اطلاق می شود که حداقل دارای مدرک دیپلم متوسطه بوده ودارای گواهی گذراندن دوره های مصوب در مراکز مورد تائید وزارت باشد.

ماده8-  پروانه هاي بهره برداری(تاسيس) ومسئول فني پروانه هاي قانوني هستند كه از طريق معاونت پس از تصويب كميسيون قانوني بعنوان مجوز فعاليت هر درمانگاه صادر مي شوند.

فصل دوم: شرايط تأسيس وبهره برداري

الف) شرايط متقاضيان تاسيس:

ماده 9- اجازه تأسيس درمانگاه به اشخاص حقيقي ويا حقوقي پس ازتصويب كميسيون قانوني با شرايط ذيل داده مي شود:

1-9) یک نفر دندانپزشک به تنهائی میتواند موسس باشد.

تبصره 1: در صورت درخواست 2 نفر، یک نفر از آنها باید دندانپزشک باشد.

تبصره 2:در صورت درخواست بیش از 2 نفر،نصف به علاوه یک نفراز آن ها باید از فارغ التحصیلان گروه پزشکی یا دندانپزشکی(حداقل کارشناس یا بالاتر) با عضویت حداقل یک نفر دندانپزشک باشد

2-9) اشخاص حقوقي متقاضي تاسيس درمانگاه ، شركت هاي تعاوني خدمات بهداشتي درماني ويا ساير شركت ها مي باشند كه رعایت تبصره 2 در آن ها الزامی است

تبصره: در موسسات خیریه عضویت حداقل یک نفر دندانپزشک الزامی است

1-2-9) :به اشخاص حقیقی وهر شركت تعاوني خدمات بهداشتي درماني واشخاص حقوقی دیگر بيش از يك پروانه بهره برداری( تاسيس )درمانگاه داده نمي شود، رعايت ضوابط مندرج در مادة  39 اين آيين نامه براي موسس الزامي است .

ب)شرايط بهره برداري:

ماده 10- جهت تاسیس، بهره برداری وفعالیت  درمانگاه باید به شرح ذیل اقدام گردد:

1-10)تسلیم درخواست به معاونت مربوطه به ضميمه مدارك لازم

2ـ10) اخذ موافقت اصولي طبق ضوابط و مقررات مربوطه از معاونت

3-10)ارائه مدارك طبق ضوابط و زمان بندي ابلاغي شامل:

1-3-10- معرفي مكان وارائه نقشه ويا احداث ساختمان بر اساس ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت كه بايد به تائيد كارشناسان معاونت درمان وبهداشت محيط معاونت بهداشت دانشگاه برسد.

2-3-10- تائيد اجراي نقشه ها توسط كارشناسان مذكور

3-3-10- ارائه ليست تجهيزات درمانگاه مطابق ضوابط و استانداردهاي مصوب وزارت.

4-3-10- تجهيز درمانگاه مطابق ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت وتائيد تجهيزات توسط كارشناسان مذكور

5-3-10-ارائه ليست پرسنل فني همراه مدارك لازم

6-3-10- ارائه تصوير مصدق تمام صفحات سند مالكيت يا اجاره نامه به شرط تمليك يا اجاره نامه رسمي يا عادي معتبر با پلاك ثبتي بهمراه تصوير مصدق سند مالكيت يا رضايت نامه مالك با گواهي امضاء محضري.

7-3-10-اعلام نام،آدرس دقيق وساعات فعاليت درمانگاه.

8-3-10- اخذ پروانه های قانونی از معاونت

9-3-10- آغاز فعاليت درمانگاه و اعلام شروع به كار به معاونت مربوطه.

تبصره1-صدور موافقت اصولي و پروانه هاي قانونی پس از تائيد صلاحيت متقاضیان تاسیس توسط كميسيون قانوني، با دانشگاه خواهد بود.

تبصره2- مدت اعتبار، تمديد و لغو موافقت اصولي صادره براساس مفاد قرارداد تاسيس منعقده بین دانشگاه وموسس بوده ودرصورت عدم امكان تكميل مدارك در مدت مقرر در قرارداد تاسيس،تمديدآن منوط به ارائه گزارش پيشرفت كارمورد تائيد معاونت وتائيدنهائي كميسيون قانوني خواهدبود، صدور موافقت اصولي مجوزي براي فعاليت درمانگاه نمي باشد و موافقت اصولی غیرقابل واگذاری به غیر است.

تبصره 3-  شروع هر گونه عمليات ساختماني قبل از اخذ موافقت اصولي و تائيد نقشه ها توسط معاونت های بهداشت و درمان ،ممنوع بوده و مسئوليت آن بر عهده متقاضيان مي باشد.

تبصره 4-  شروع بكار و ارائه خدمات درماني بدون اخذ پروانه هاي قانونی  ممنوع است.

ماده 11-  محل و فضاي فيزيكي و ساختمان و تجهيزات و نيروي انساني مورد نياز درمانگاه براساس ضوابط اين آئين نامه و  ضوابط و استانداردهاي مصوب وزارت و ساير دستورالعملهاي مربوطه بايد قبل از شروع بكار درمانگاه توسط كارشناسان ذيربط معاونت مربوطه مورد بازرسي و ارزيابي و تائيد قرار گيرد ، در غير اينصورت پروانه بهره برداری صادر نخواهد شد.

ماده 12- ساعات فعالیت درمانگاه در ساعات صبح و عصر تا ساعت 10 شب الزامی بوده و درصورت فعالیت شبانه روزی بایدبا حضور مسئول فني فعاليت نماید.

ماده 13- مسئول فني بايستي دندانپزشك عمومي يا متخصص باشد.

ماده 14- با توجه به لزوم حضور مسئول فني در ساعات تعيين شده در درمانگاه ،مسئولين فني نمي توانند در زمان تقبل مسئوليت فنی، در محل ديگري شاغل باشند و پروانه همزمان با تصدی مسئوليت فني براي آنان صادر نخواهد شد.

تبصره: درصورت فعالیت شبانه روزی درمانگاه، معرفی حداقل 3 نفر مسئول فنی الزامی است ومسئول فني در هر حال نبايد بيش از دو نوبت كاري در هر شبانه روز در درمانگاه شاغل باشد.پذيرش مسئوليت فنی شیفت های شب ، شيفت های صبح وشب ويا عصر وشب به طور پيوسته نیزتوسط يک نفر مجاز نمی باشد.

ماده 15- بکارگیری کلیه دندانپزشکان و پرسنل فنی مستلزم رعایت قوانین جاری و دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت می باشد.

ماده 16- رعايت فعاليت حداكثر دو نوبت كاري براي كليه دندانپزشكان عمومي ، متخصص و كادر فنی كه در درمانگاه فعاليت مي كنند الزامي است و اشتغال همزمان در سايردرمانگاهها وموسسات پزشكي وحرف وابسته مجاز نمی باشد.

فصل سوم: ضوابط پرسنلي

ماده 17- هر درمانگاه بايد حداقل پرسنل به شرح ذيل رادارا باشد:

الف) معرفی 4 نفر دندانپزشك دردرمانگاههائي كه در شيفت هاي صبح وعصر فعاليت ميكنندو5 نفر دندانپزشك در درمانگاههاي شبانه روزي .

تبصره 1- حضور حداقل 2 نفر دندانپزشک در شیفت های روزانه و1 نفر در شیفت شب الزامی است.

تبصره2-  درمانگاه بايستي قبل از بكارگيري دندانپزشك، مراتب را كتباً به همراه تصوير پروانه مطب دندانپزشك واعلام همكاري ايشان به معاونت مربوطه اعلام نمايد.

ب) يك نفر کاردان بهداشت دهان و يايك نفر پرستار دندانپزشك در هر شيفت كاري

ج)يك نفردستياركناردندانپزشك به ازاي هر2نفردندانپزشك در هر شیفت کاری بامدرك حداقل ديپلم وداشتن گواهينامه مورد تائید وزارت.

تبصره3- درصورت عدم وجود کاردان بهداشت دهان ، پرستاردندانپزشكي  ویا دستیار کناردندانپزشک به تائيد معاونت مربوطه ، به كارگيري فارغ التحصیلان دیگر گروههای پزشکی ویابهیاران (مادامیکه تعداد کاردان بهداشت دهان ،پرستار ودستيار کناردندانپزشک دركشور به حدلازم نرسيده است) بلامانع ميباشد.

د) درصورت استفاده از دستگاههاي راديوگرافي خارج دهاني(پانورامیک،سفالومتري و....)معرفی يك نفر متخصص راديولوژي دهان و فک وصورت ويا متخصص راديولوژي به عنوان مسئول فني الزامی است

تبصره4-  در صورت انجام رادیوگرافی خارج دهانی، ارائه گزارش توسط متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت ویا متخصص رادیولوژی الزامی است.

ه) يك نفر كاردان یا مقاطع بالاتر راديولوژي درصورت وجوددستگاههاي راديوگرافي خارج دهاني

و) ‌يك نفر  کاردان / كارشناس مدارك پزشكي بعنوان مسئول قسمت مدارك پزشكي وبايگاني.

تبصره5- درصورت عدم وجود فارغ التحصيلان مربوطه به تائيد معاونت ،به كارگيري ساير رشته ها ی پیراپزشکی بلامانع ميباشد.

ز) يك نفر مسئول پذيرش واطلاعات.

ح) يك نفر خدمه دارای گواهی نامه بهداشت عمومی از آموزشگاه های اصناف داراي مجوز از معاونت بهداشتي درهر نوبت كاري

ط)در صورت وجود آبدارخانه وجود یک نفر آبدارچي داراي كارت بهداشت و گواهينامه دوره ويژه بهداشت عمومي از آموزشگاههاي اصناف داراي مجوز از معاونت بهداشتي

تبصره 6- از بكارگيري آبدارچي جهت انجام امور نظافت جلوگيري بعمل آيد.

تبصره 7- رعايت آئين نامه اجرائي قانون اجازه تاسيس مطب در بكارگيري مسئول يا مسئولين فني و دندانپزشكان درمانگاه الزامي است.

فصل چهارم: ضوابط ساختماني،تجهيزاتي

ماده 18-  حداقل فضاي مورد نياز جهت تاسيس درمانگاه 150 متر مربع ميباشد كه ميتواند در يك و يا حداكثردو واحد مجاور ویا دوطبقه متوالی احداث گردد.

ماده 19- براي بهره برداري از درمانگاه حداقل تعداد 5 يونيت وصندلي دندانپزشكي و متعلقات مربوطه الزامي است.

تبصره: به ازاي اضافه شدن هر يونيت، 20 متر مربع به مساحت درمانگاه اضافه مي شود

ماده 20- فضاي موردنيازشامل: اتاقهاي معاينه با درنظر گرفتن حداقل 10 متر فضا براي هر يونيت ويك متر فضاي مانور،اتاق مديريت ومسئول فني،اتاقك راديولوژي،سالن انتظار، اطلاعات وپذيرش، نگهداري مدارك پزشكي وبايگاني، اتاق استريلیزاسیون،آبدارخانه،رختكن به تفكيك خانم ها وآقايان،اتاقك تي شوئي وسرويسهاي بهداشتي مجزا جهت بيماران وكاركنان ميباشد.

تبصره1 - استاندارد ها، نحوه تقسيم ومتراژهريك از فضاها همچنين امكانات  وچيدمان آنها درهر قسمت براساس ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت ومقررات اين آيين نامه خواهد بود

تبصره 2-  درمانگاه بايستي امكانات لازم ازقبيل آسانسور،رمپ و...جهت تردد وانتقال بيماران ناتوان، توانخواهان و سالمندان و همچنين جاي پارك ويلچررادارا باشد

تبصره3- در صورت شبانه روزي بودن درمانگاه وجود اتاق استراحت الزامي است.

تبصره 4- اتاق استريلیزاسیون بايدداراي سينك شستشووميزپكينگ بوده وتاسقف کاشی کاری شده و یا با سایر مصالح مشابه غیر متخلخل پوشیده شده باشد.

ماده 21-  یونیت ها وسایر تجهيزات ومواد مصرفي براي اخذ مجوز تاسيس و بهره برداري از درمانگاه باید مطابق با  ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت تهیه و مورد استفاده قرار گیرند.

ماده 22- وجود حداقل يك دستگاه اتوكلاو حداقل 17 ليتري كلاس  B ويا تكنولوژي هاي بالاتر براي اخذ مجوز تاسيس و بهره برداري از درمانگاه (تا هر 5 یونیت) الزامي است.

تبصره- تعداد وحجم اتوكلاو  مورد نياز برابر ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت خواهد بود

ماده 23- وجود حداقل يك دستگاه راديوگرافي پري اپيكال در درمانگاه الزامي است.

ماده 24- استفاده از دستگاههاي راديوگرافي خارج دهاني(پانورامیک،سفالومتري و....)و cbct باید مطابق با ضوابط سطح بندی بوده و بدون اخذ مجوز بخش رادیولوژی دهان و فک و صورت ممنوع است و در صورت تائید درخواست استفاده از این دستگاه ها در درمانگاه، رعایت ضوابط و استانداردهای حفاظتی موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه که با هماهنگی مرکز سلامت محیط و کار و سازمان  انرژی اتمی ایران تدوین می شود و اخذ تائیدیه های لازم طبق ضوابط کمیسیون تبصره ماده 4 قانون حفاظت دربرابر اشعه الزامی است

تبصره: درمانگاه های دندانپزشکی موجود(دارای پروانه بهره برداری) در صورت درخواست بکارگیری دستگاههاي راديوگرافي خارج دهاني(پانورامیک،سفالومتري و....)و cbct، الزاما باید نسبت به ارائه درخواست افزایش بخش رادیولوژی فک و دهان وصورت ورعایت ضوابط فوق اقدام نمایند.

ماده 25 -تامين دارو، تجهيزات و وسائل اورژانس (شامل كپسول اكسيژن، قفسه داروئي، ست احياء و حتي المقدور الکتروشوک)دردرمانگاه الزامي است.

تبصره1- استفاده از دستگاه الکتروشوک باید توسط افراد مجاز که دوره های خاص یا بازآموزی CPR  را گذرانده ودارای گواهینامه معتبر از مراکز علمی مورد تائید وزارت باشند، صورت گیرد.

تبصره 2- وجود حداقل 5 ست دندانپزشکی استریل یا یکبار مصرف آماده به ازای هر دندانپزشک فعال براساس رشته فعاليت درهرشيفت الزامی است.

تبصره 3- عایت اصول و استانداردهای زیست محیطی و کنترل عفونت و ایمنی بیماران و کارکنان در تامین و کاربرد مواد و وسایل ارائه خدمات بر اساس دستورالعمل های مصوب الزامی است.

ماده 26- انجام خدمات دندانپزشکی همراه با خدمات بیهوشی مستلزم رعایت ضوابط دستورالعمل پیوست می باشد.

فصل پنجم)ضوابط بهداشتي

ماده 27-  رعايت كامل ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت ،دستورالعمل كنترل عفونت ونيز ضوابط بهداشتی به شرح ذيل ضروری است :

1-کف کلیه قسمت های ساختمان بایستی سالم، با دوام، قابل شستشو، غیر قابل نفوذ به آب، بدون ترک خوردگی، از جنس مقاوم و بدون خلل و فرج و قابل گندزدائی باشد.

2-دیوارها باید ا ز جنس مقاوم، غیر قابل نفوذ به آب، قابل شستشو، بدون درز و شکاف، تمیز و دارای قرنیز به ارتفاع حداقل 10 سانتی متر باشد.

تبصره- دیوار اتاق استریلیزاسیون باید تا سقف کاشیکاری باشد.

3-سقف کلیه قسمت ها بایستی سالم، فاقد شکستگی و ترک خوردگی، تمیز و به رنگ روشن باشد.

4- درب وپنجره ها  باید سالم  و پنجره هاي باز شو مجهز به توری سيمي ضدزنگ باشد.

5-  وجود سيستم سرمايش وگرمايش بگونه اي كه ضمن فراهم نمودن برودت وحرارت قادربه تهويه نيز بوده تا ازآلودگي هاي هواي داخل ساختمان جلوگيري شود.

 

6- آب مصرفي  بايد از شبكه عمومي آب آشاميدني شهر /روستا مورد تائید مقامات بهداشتی تامین و در مناطقی که فاقد شبکه عمومی می باشند از شبکه خصوصی آب با رعایت استانداردهای آب آشامیدنی کشور استفاده شود وهمچنين حتی المقدورداراي مخزن ذخيره آب به ميزان كافي بوده وكنترل هاي بهداشتي درمورد آنها صورت گيرد.

7- سيستم جمع آوري و دفع فاضلاب از نظر فني و بهداشتي  به گونه اي باشد كه سطوح ،خاك ،آبهاي سطحي و زيرزميني را آلوده نكند ،بند پايان وجوندگان به آن دسترسي نداشته باشند ،متعفن وبدمنظره نباشدوخروجي فاضلاب با استانداردهاي محيط زيست  وضوابط و دستور العملهاي ارسالي وزارت مطابقت داشته و مورد تاييد معاونت بهداشتي باشد ضمن اینکه دفع فاضلاب یونیت های دندانپزشکی بایستی به روش بهداشتی وبالوله کشی مناسب صورت پذیرد.

8- دفع پسماندهای پزشکی ویژه مطابق با ضوابط و روش های مدیریت اجرائی پسماندهای پزشکی وپسماندهای وابسته مصوبه شماره 15871/ت 38459ک مورخ 8/2/87 هیئت وزیران  و دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی شماره 32567/6/ب س مورخ 2/6/87 و کلیه بخشنامه هاي صادره از مركز سلامت محيط و كار در خصوص چگونگی تفکيک،جمع آوری ونگهداری و دفع پسماندها الزامی است.

9- جمع آوري آمالگام اضافي درداخل ظروف حاوي ماده ثبوت دربسته ودفع آن به روش بهداشتی و مناسب  ضروري است.

10- زباله دان باید به تعداد کافی از جنس مقاوم، قابل شستشو و ضدعفونی کردن و ضدزنگ  با درپوش وپدال وكيسه مناسب در درمانگاه موجود باشد.

11-تمهیدات لازم برای جلوگیری از وجود، ورود، نشو ونمای حشرات و جوندگان در درمنگاه به عمل آید.

12-وجود گندزدای مناسب جهت گندزدائی سطوح الزامی است و کلیه قسمت ها به طور مرتب نظافت و در موارد ضروری محل های آلودگی بایستی گند زدائی شود.

13-صندلی ها و مبل های اتاق ها بدون درز و پارگی، تمیز و با روکش غیر پارچه ای و قابل شستشو بوده، همچنین میزها و قفسه ها بایستی سالم، تمیز ورنگ آمیزی شده باشد.

14- وجود اتاقك تي شوئي با حداقل متراژ 5/1 مترمربع با كف مقاوم ، قابل شستشو ، كاشيكاري يا سراميك تا زير سقف مجهز به شيرمخلوط آب گرم وسرد وتي آويز وحوضچه داراي كفشوي فاضلاب رو با عمق 60 cm ،‌ تهويه مجزا وقفسه مواد گندزدا وپاك كننده يااستفاده از تي شوي پرتابل با در نظر گرفتن فضای مناسب برای نگهداري تی شوی .

15-رعايت ضوابط بهداشتي براي سرويس هاي بهداشتي كاركنان وبيماران به طوریکه روشوئی ها حتی المقدور بدون پایه، بادیوار اطراف کاشی کاری شده وبا شیر دستشوئی از نوع آرنجی یا پدالی یا خودکار(اتوماتیک) باشد وسرویسهای بهداشتی نزدیک به ورودی سالن انتظار،با کف ودیوار کاشی کاری شده، سقف سالم ومقاوم، با رنگ روشن، قابل شستشو وضد عفونی نمودن، مجهز به آب گرم وسرد، صابون مایع، حوله کاغذی، هواکش مناسب، کاسه توالت سالم وبدون ترک خوردگی، مجهز به شترگلو ودارای فلاش تانک باشد.

 

16- در نظر گرفتن سرويسهاي بهداشتي مجزا براي پرسنل و مراجعين به تعداد مناسب .

17- تأمين وسايل سيستم اطفاء حريق مركزي ويا حداقل يك كپسول 4 كيلوگرمي براي هر50 مترمربع ، همراه با هشداردهنده حريق مناسب .

18-تأمين نورو تهويه مناسب .

19-شيب كف كليه اتاقهايي که دارای کف شوی بوده وشستشو ميشود بايد به سمت كف شوي باشد.

20-رعايت ضوابط بهداشتي در آبدارخانه(در صورت وجود)

21-رعایت ضوابط بهداشتی در اتاق استریلیزاسیون

22-استفاده ازوسایل حفاظت فردی(دستکش لاتکس یکبارمصرف،عینک محافظ یا شیلد،ماسک و....)

تبصره1- مصرف مجدد وسایل یکبار مصرف نظیر ساکشن، دستکش، لیوان، برس، پولیش دندان و لوله پلاستیکی یکبارمصرف روی پوار هوا ممنوع است.همچنین استفاده از یک کارپول برای بیش از یک بیمار مجاز نیست ونیز فرز برای هر بیمار باید تعویض واستریل گردد.

تبصره2- بعد از اتمام کار هر بیمار، تمیز نمودن قسمت هائی از یونیت که درارتباط با بیمار ودندانپزشک بوده نظیر پوار آب وهوا، دسته چراغ، دسته صندلی وکراش وار با محلول ضد عفونی کننده استاندارد ضروری است.

تبصره3- کلیه قالب های تهیه شده در مطب های دندانپزشکی، قبل از ارسال به لابراتوار یا گچ گیری لازم است شستشو وبا ماده ضدعفونی استاندارد ومجددا شستشو شوند.

23- تشكيل پرونده هاي پزشكي ( معاينات دوره اي وواكسيناسيون) براي کلیه شاغلين.

24-تامین برق اضطراری برای فعالیت حداقل یک یونیت دندانپزشکی درمواقع لزوم.

تبصره- منبع مولد برق اضطراری باید به گونه ای باشد که تولید آلودگی صوتی ننماید.

25-وجود دستورالعمل اورژانس به منظور مقابله با سوانح درشرايط اضطراري

26-رعایت قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در درمانگاه

27-با توجه به فقدان علائم بالینی در دوره کمون یا دوره پنجره بسیاری از بیماریهای عفونی وقابل انتقال ویرال(نظیر هپاتیت وایدز) وعدم امکان تشخیص قطعی در مورد این بیماران واز طرفی امکان انتقال آسان بیماریهای فوق دراین درمانگاهها، رعایت کلیه اصول کنترل عفونت در مورد بیماران براساس ضوابط و استانداردها ودستورالعمل های صادره از وزارت الزامی است.

28-رعايت كليه اصول بهداشت محيط و حرفه اي بر اساس آخرين  ضوابط و دستور العملهاي ابلاغی از وزارت الزامي است.

فصل ششم )وظايف موسس :

ماده 28-  اهم وظايف موسس بشرح ذيل مي باشد:

1ـ معرفي مسئول فني براي درمانگاه جهت تمام نوبت هاي كاري .

تبصره1-در صورت استعفايا پايان مدت قرارداد مسئول فنی،موسس ميتواند تعويض وی را با معرفی فرد واجد شرايط در خواست نمايد ورعايت شرايط مندرج در ماده هاي 46و47 اين آئين نامه در اين خصوص الزامی است.

تبصره 2- حداقل مدت قراردادمسئول فني یکسال است ودرصورت پایان مدت قرارداد نیازی به استعفای مسئول فنی نیست.

2ـ معرفي پرسنل شاغل در درمانگاه به معاونت براساس ضوابط اين آئين نامه و ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت.

‌3-اخذ تائيديه از معاونت مربوطه مبني بر عدم ممنوعيت قانوني اشتغال در درمانگاه، براي كليه دندانپزشكان (عمومي و متخصص) كه در درمانگاه فعاليت مي كنند.

4ـ تامين تجهيزات و ملزومات پزشكي و داروئي و غيره براساس دستورالعملهاي مربوط

 5ـ رعايت كليه ضوابط، مقررات ، دستورالعملها و تعرفه هاي مصوب مراجع ذيصلاح قانوني.

6ـ اجراي نظرات و پيشنهادات مسئولين فني درمانگاه در امور دندانپزشكي و فني براساس ضوابط مربوطه.

7ـ برنامه ريزي و سازماندهي مناسب درمانگاه جهت ارائه خدمات مطلوب و جلب رضايت بيماران و رعايت منشور حقوق بيماران.

8ـ نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوطه.

9ـ رفع نواقص و ايرادات درمانگاه كه توسط كارشناسان وزارت و يا معاونت يا مسئولين فني مربوطه اعلام مي گردد، در مدتي كه تعيين مي شود.

فصل هفتم )وظايف مسئولين فني:

ماده 29- مسول فني وظيفه نظارت وكنترل اعمال درماني را داشته ،در برابر مراجع قانوني پاسخگوبوده و اهم وظايف وي به شرح ذيل مي باشد

تبصره- مسئوليت مسئول فني در قبال مراجع قانوني نافي مسوليت فرد مرتكب نخواهد بود

1ـ حضور فعال در نوبت هاي كاري مندرج در پروانه مسئوليت فني وقبول مسئوليتهاي مربوطه.

2ـ نظارت بر نحوه پذيرش و ارائه خدمات تشخيصي و درماني توسط دندانپزشكان و پيراپزشكان و ساير كاركنان درمانگاه و دادن تذكرات لازم به آنان در جهت اجراي وظايف مربوطه.

3ـ بررسي و تائيد صلاحيت كاركنان فني شاغل در درمانگاه براساس اصول اين آئين نامه و ضوابط قانوني مربوطه.

4ـ تهيه و تنظيم برنامه كاري قسمتهاي مختلف درمانگاه و نظارت بر انجام خدمات درماني  در ساعات تعيين شده.

5ـ نظارت بر كيفيت و قابليت استفاده و مصرف تجهيزات و ملزومات هر بخش و نيز داروهاي موجود در درمانگاه.

6ـ ارتقاء سطح كيفي خدمات درماني و فوريتهاي پزشكي درمانگاه.

 

7ـ نظارت برتهيه و تنظيم و نگهداري پرونده هاي پزشكي كليه بيماران مراجعه كننده به درمانگاه و بررسي شرح حال و دستورهاي پزشكي مندرج در آن و تذكر به مسئولين مربوطه در صورت تخطي از موازين علمي و فني.

8ـ نظارت بر حسن اجراي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مصوب.

9ـ تهيه و تنظيم ليست اعمال انجام شده در درمانگاه و گزارشهاي مربوط به ساير فعاليتهاي درمانگاه هر 3 ماه يكبار و ارسال آن به معاونت مربوطه.

10-گزارش بيماريهاي واگير و غيرواگير كه فهرست آنها توسط وزارت يا معاونت تعيين و اعلام مي گردد با رعايت اصل امانتداري به مراجع قانوني ذيربط .

11- ابلاغ تذكرات فني لازم به موسس درمانگاه و پيگيري اقدامات اجرائي و در صورت تخطي موسس اعلام مراتب به معاونت ذيربط.

12- رعايت و اعمال كليه قوانين و مقررات و دستورالعملهاي وزارت و موازين علمي و فني ، اسلامي و اخلاقي در درمانگاه.

فصل هشتم: سايرمقررات

ماده 30- پروانه بهره برداری(تاسيس) درمانگاه براي مدت 5 سال صادر خواهد شدو تمديد آن منوط به رعايت ضوابط موضوع اين آئين نامه وساير دستورالعمل هاي وزارت خواهد بود.

 

ماده 31- رعايت آئين نامه اجرائي قانون طرح انطباق وموازين اسلامي،اخلاقي،شئونات حرفه اي در اين درمانگاهها الزامي است.

ماده 32- شاغلين رشته هاي دندانپزشكي و پيراپزشكي درمانگاه موظف به رعايت قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي مي باشند وتمديد پروانه هاي قانونی منوط به رعايت قانون مذكوروساير ضوابط وزارت ميباشد.

ماده 33- بکارگیری هر گونه فناوري جدید  درماني دندانپزشکی(تجهيزات-روش درمان) که در درمانهای فعلی یا کلاسیک تعریف نشده است، برابر ضوابط و استاندارهای مصوب وزارت خواهد بود.

ماده 34- درمانگاههای عمومی ویا بیمارستانها در صورت وجود بخش دندانپزشکی مجاز به داشتن حداکثر 4 یونیت ومتعلقات دندانپزشکی می باشند .

ماده 35- مطابق ماده 13 آئين نامه اجرائي ماده 8 قانون تشكيلات ووظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1365 هيات وزيران، مراكز و موسسات پزشكي غيردولتي حق استفاده از پزشكان و كاركنان شاغل در بخش دولتي را در ساعات اداري ندارند و بايد در زمان بكارگيري كاركنان اين امر را ملحوظ نمايند و در صورتيكه به هر طريق واقف شدند از ادامه كار افراد مزبور در ساعات اداري جلوگيري نموده و مراتب را به واحد محل كار كارمند اطلاع دهند د رغير اينصورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد. لذا درمانگاه موظف به اجراي ضوابط مذكور مي باشد و در صورت تخطي از اين امر و با توجه به اختيارات حاصل از بندهاي 12 و 13 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تخلف موجب لغو موقت پروانه بهره برداری(تاسيس) درمانگاه براي مدت سه ماه و در صورت تكرار موجب لغو دائم پروانه تاسيس(بهره برداری) توسط كميسيون تشخيص امور پزشكي خواهد بود.

ماده 36- نصب تابلوي دندانپزشكان با ذكر مشخصات كامل در محل ورودي درمانگاه و اتاق های مربوطه الزامي است و استانداردهای مربوط به تابلو،مهر،سرنسخه،کارت ویزیت وتبلیغات ، باید منطبق با مقررات وضوابط مراجع ذی صلاح قانونی رعایت گردد.

ماده 37- محتوای پرونده بیماران باید براساس کوریکولوم آموزشی دانشکده های دندانپزشکی کشور باشد.

ماده38-  نگهداري پرونده هاي دندانپزشكي به صورت دستي يا رايانه اي، تابع ضوابط و مقررات حفظ و نگهداری اسناد خواهد بود.

ماده 39- صرفاً كساني بعنوان موسس برسميت شناخته می شوند كه طبق ضوابط اين آئين نامه و ساير مقررات قانوني مربوطه، صلاحيت آنان به تصويب كميسيون قانوني امور پزشكي رسيده و به نام آنان پروانه بهره برداری(تاسيس) صادر شده باشد .

ماده 40- مطابق مواد 1 و 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي آن ايجاد هر نوع موسسه پزشكي از جمله درمانگاه مستلزم اخذ پروانه مخصوص از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و واگذاري به غير و استفاده از پروانه ديگري، جرم و مستلزم مجازات جزائي و تعطيل موسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

 

 

ماده 41- با توجه به ماده 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي، موسسه پزشكي و داروئي كه امور فني آن با اتكاي پروانه اشخاص ذيصلاحيت توسط افراد فاقد صلاحيت اداره شود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعطيل و صاحب پروانه براي بار اول تا يكسال و براي دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه را حتي به نام ديگري نخواهد داشت. شخص يا اشخاص فاقد صلاحيت به مجازات قانونی محكوم خواهند شد. لذا در تمام ساعات فعاليت درمانگاه ،مسئول فني مربوطه بايد در درمانگاه حضور فعال داشته و به وظايف خود عمل نمايد در غير اينصورت ضوابط مذكور توسط وزارت اعمال خواهد شد.

ماده 42- رعايت ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت درتاسيس وبهره برداري از درمانگاه و ادامه فعالیت درمانگاه های موجود الزامي است

تبصره- حدود فعاليت هاي درماني درمانگاه ومحدوده عمل پرسنل درماني  براساس قوانين،مقررات، استاندارد ها ودستورالعمل هاي وزارت مي باشد

ماده 43- درصورتيكه مؤسس، قصد انحلال درمانگاه را داشته باشد مراتب بايستي كتباً سه ماه قبل از هرگونه اقدام با ذكر دلايل و مستندات به معاونت مربوطه اعلام گردد.

تبصره- درصورت تعطيل يا انحلال درمانگاه، وزارت ، هيچگونه مسئوليتي درقبال اشخاص حقيقي يا حقوقي ندارد.

ماده 44- درصورت درخواست تعطيلي موقت درمانگاه ،موسس بايددلايل درخواست تعطيلي خودرا حداقل 3 ماه قبل با اطلاع کتبی به مسئول فنی وقيدزمان به معاونت مربوطه اعلام نمايدوحداكثر زمان تعطيلي نبايد از 6 ماه بيشتر باشد.

تبصره- موسس موظف به جلوگیری از اختلال دردرمان بیماران مدت دار(ارتودنسی و....) میباشد.

ماده 45- در صورت فوت ويا از كار افتادگي موسس يا مسئولين فني به شرح ذيل اقدام خواهد گرديد:

الف)درصورتيكه موسس فوت نمايد وارث ياوراث قانوني متوفي مي بايد دريك مهلت حداكثردوساله وبه محض اخذ گواهي انحصار وراثت ، فرد/افراد واجد شرايطي را بعنوان جانشين ( موسس‌ ) معرفي نمايد كه پس ازتائيد صلاحيت فردمعرفي شده توسط كميسيون قانوني پروانه بهره برداری (تاسيس) جديد درمانگاه بنام وي صادرخواهد شد. ودراين مدت مسئول فني درمانگاه با موافقت وراث قانوني  مي تواند درمانگاه را اداره نمايد.

ب)درصورتيكه موسس به علت ازكارافتادگي، قادر به اداره درمانگاه نباشد خوداو يا قيم وي بايد دريك مهلت 6 ماهه نسبت به معرفي فرد/افراد واجد شرايط ديگري بعنوان جانشين ( موسس ) اقدام نمايد تا پس از تائيد صلاحيت فرد/افراد معرفي شده توسط كميسيون قانوني پروانه بهره برداری (تاسيس) بنام وي صادر گردد.

ج)درصورتيكه درمانگاه توسط اشخاص حقوقي تأسيس شده باشد ويكي ازموسسان فوت نمايد ويا بهر علت قادر به انجام وظايف خود نباشد فرد ازكار افتاده ويا وراث ياقيم قانوني متوفي بايد در يك مهلت حداكثر دوساله نسبت به اخذ گواهي انحصار وراثت اقدام و فرد واجد شر ايط ديگري را بعنوان جانشين وي معرفي نمايند تا پس ازتأييد صلاحيت پروانه تاسيس (بهره برداری)  با تركيب جديد صادر گردد.

د) درصورتي كه مسئول فني درمانگاه فوت نمايد ، موسس بايد  حداكثر ظرف يك هفته ، فرد  واجد شرايط ديگري را بعنوان جانشين معرفي نمايد تا پس ازتأييد صلاحيت فرد معرفي شده توسط كميسيون قانوني، پروانه مسئول فني جديد صادر گردد( درصورتيكه موسس ومسئول فني يك فردواحد باشد ، وراث يا نمايندة قانوني وي مي بايست مطابق مفاد اين بند عمل نمايند).

تبصره - تا زمان صدور پروانه مسئو ل فني جديد توسط كميسيون قانوني ، فرد واجد شرايط، تصدي مسئوليت فني درمانگاه را موقتا بعهده دارد .

ماده 46 -درصورتيكه مسئول فني نخواهد بكار ادامه دهد بايد سه ماه قبل مراتب را بطوركتبي به مؤسس ومعاونت مربوطه اعلام نمايد. درظرف اين مدت مؤسس موظف است نسبت به معرفي مسئول فني جايگزين اقدام نموده تا پس از تصويب وتأييد صلاحيت وي توسط كميسيون قانوني پروانه مسئول فني جديد صادر گردد.

تبصره1- درصورت ترك درمانگاه توسط مسئول فني  وعدم انجام وظايف مندرج دراين آئين نامه بدون هماهنگي ورعايت مقررات لازم، كليه مسئوليت هاي قانوني درمانگاه تا زمان تعيين تكليف مسئول فني جديد به عهده وي خواهد بودوموضوع از طريق معاونت مربوطه به كميسيون قانوني وزارت بهداشت منعكس شده تا درطي اين مدت از صدور پروانه جديد براي وي جلوگيري شود.

تبصره2- موضوع  ترك مسول فني بايد بلافاصله توسط موسس به معاونت مربوطه بصورت كتبي گزارش گردد


ماده 47- در صورتيكه مسئول فني نتواند به هر علت در ساعات تعيين شده در درمانگاه حاضر شود ، ضمن هماهنگي باساير مسئولان فني ،مسئول فنی ديگر همان درمانگاه ويا دندانپزشک واجد شرايط ديگری با تاييد موسس حداکثرتا 3 ماه ميتواند وظايف وی را موقتا انجام دهد وچنانچه مدت معذوريت بيش از 3 ماه باشد بايد توسط موسس، جانشين واجد شرايط ديگري بجاي وي به معاونت ذيربط معرفي شده پروانه مسئوليت فني اخذ شود.

تبصره- بديهی است تا زمان تاييد صلاحيت مسئول فنی جديد دندانپزشک معرفی شده جانشين ،مسئوليت انجام کليه وظايف مسئول فنی وپاسخگوئی به مراجع ذی صلاح را به عهده خواهد داشت.

ماده48- حضور مسئول فني در اوقات تعيين شده دردرمانگاه الزامي است ودرغياب وي دندانپزشك حاضر دردرمانگاه با تكميل فرم مخصوصي كه توسط اداره امور پروانه ها تنظيم وابلاغ شده است،كليه مسئوليتهاي مسئول فني را به عهده خواهدداشت ودرهرصورت پاسخگوئي به مراجع ذيصلاح به عهده مسئول فني خواهد بود.

ماده 49- موسس در صورت تخلف مسئول فني از وظايف قانوني مي تواندبا ارائه مستندات ومدارك، تعويض وي رادرخواست نمايد ودر صورت احراز تخلف توسط كميسيون قانوني بايد فرد واجد شرايطي را معرفي كند تا پس از تائيد كميسيون قانوني پروانه مسئوليت فني دريافت نمايد.

تبصره- در صورت احراز تخلف مسئول فنی نیازی به اخذ استعفای ایشان نیست.


ماده 50-  هرگونه تغييرات درفضاي فيزيكي درمانگاهها بايستي با تأئيد معاونت مربوطه ومطابق با ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت باشد.

ماده 51- هر گونه تغيير و جابجائي كاركنان فني درمانگاه بايد با اطلاع معاونت ذيربط صورت گيرد.

ماده 52- مؤسس يا مؤسسين/ مسئول فني موظفند ضوابط و استانداردهای مصوب را رعایت نمایند

ماده 53- نصب پروانه های قانونی و تعرفه های مصوب مراجع قانونی ذیصلاح در محلي كه كاملاً قابل رؤيت براي عموم مراجعين باشد الزامی است

ماده54 - كسب اطلاع و اجراي قوانين و مقررات و ضوابط ناشي از قوانين و دستورالعملهاي مربوطه حسب مورد از وظايف موسسين و مسئولين فني درمانگاه مي باشد كه از طرق مقتضي بايد به آنها دسترسي يابند .

ماده 55- كنترل و نظارت بر اين درمانگاهها در سراسر كشور بر عهده كارشناسان وزارت و معاونت مربوطه مي باشد و موسس و مسئولان فني اين درمانگاهها موظفند اطلاعات مورد نياز كارشناسان را در اختيار آنان قرار دهند.

ماده 56- كليه درمانگاههاي موجود مكلفند حداكثرظرف مدت يكسال پس از تصويب وابلاغ اين آيين نامه وبا هماهنگي معاونت ذيربط وضعيت خود را از نظر شرح وظايف موسس ومسئولين فني،ضوابط بهداشتي(به استثناي موارد مربوط به ساختارفيزيكي ساختمان )،پرسنلي و قوانین موجو با شرايط وضوابط مندرج دراين آيين نامه تطبيق دهند.

تبصره - هرگونه  تغيير در موسسين يا مکان درمانگاه بايدبراساس مفاد این آئین نامه و با تائيد كميسيون قانوني صورت پذيرد.

ماده 57-در صورت ابلاغ ضوابط اعتباربخشی، موسس و مسئول فنی موظف به اجرا و رعایت الزامات قانونی مربوطه خواهند بود.

فصل نهم: تخلفات

ماده 58- درصورتيكه مؤسس يا مسئول/مسئولين فني درمانگاه ازضوابط ومقررات مربوط به الزامات ووظائف خود كه دراين آئين نامه پيش بيني شده تخلف نمايند به نحو زير اقدام خواهد شد:

الف – بار اول تذكر شفاهي با قيد موضوع درصورتجلسه بازرسي محل توسط وزارت ومعاونت های  ذيربط

ب- بار دوم اخطاركتبي توسط وزارت يا معاونت های مربوطه حداقل به فاصله يك ماه از اخطار شفاهی قبلی

ج- بارسوم اخطاركتبي توسط وزارت يا معاونت های مربوطه به فاصله يك ماه ازاخطار كتبي قبلي

د- درصورت تكرار وعدم توجه به تذكرات قبلي اعم از شفاهي وكتبي ، چنانچه اعمال انجام شده درقالب قانون تعزيزات حكومتي ( درامور بهداشتي ودرماني ) مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد موضوع به كميسيون ماده 11 قانون ياد شده ودرساير موارد به محاكم  ذيصلاح قانوني احاله خواهد شد.

تبصره 1 – روش اجراي تصميمات نهايي كميسيون مذكور وآراء صادره ازسوي مراجع قضائي اعم از تعطيل موقت يا دائم مؤسسه ،‌ ابطال پروانه و... دركميسيون قانوني مطرح  و براي اقدام به واحد هاي ذيربط ابلاغ  مي گردد.

تبصره 2- لغو دائم پروانه بهره برداری(تاسيس) پس از راي كميسيون قانونی بايد به تائيد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برسد.

تبصره 3- در موارديكه عملكرد درمانگاه خلاف ضوابط ومقررات قانوني بوده و موجب ورود خسارات جسمانی وروانی غیر قابل جبران به تشخیص وتائید مراجع ذیصلاح  قانونی گردد با تنفیذ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بدون اعمال مجازات هاي مندرج دربندهاي الف،ب،ج ود  در كميسيون قانوني طرح گرديده وباراي كميسيون،  پروانه درمانگاه قابل لغو موقت يا دائم خواهد بود.

اين آئين نامه در 58 ماده و 45   تبصره،  تصويب وازتاريخ ابلاغ لازم الاجرااست.

 

 


 

دستورالعمل ارائه خدمات دندانپزشكي همراه با خدمات بیهوشی(sedation، پایش ، بیهوشی و...) در درمانگاه های دندانپزشکی، مراکز جراحی محدود و درمانگاه های دارای بخش دندانپزشکی ، بیمارستان ها ودانشكده هاي دندانپزشكي

 

ماده 1- به موجب اين دستورالعمل و مشروط به رعايت كليه ضوابط قيد شده،  انجام خدمات دندانپزشکی همراه با خدمات بیهوشی در درمانگاه ها، مراکز جراحی محدود و بیمارستانها قابل انجام خواهد بود.

ماده 2- به جهت اختصار در اين دستورالعمل، به خدمات دندانپزشكي همراه با خدمات بيهوشي(sedation، پایش ، بیهوشی و...)، خدمات همراه با بيهوشي گفته ميشود.

ماده 3- سطوح امكان انجام خدمات:

خدمات همراه با  بيهوشي در 3 سطح ذيل انجام خواهد شد:

1-درمانگاه های دندانپزشکی ، درمانگاه های عمومی دارای بخش دندانپزشکی و دانشكده هاي دندانپزشكي

2- مراکز جراحی محدود دارای بخش دندانپزشکی

3-بیمارستان ها

تبصره 1: دانشکده های دندانپزشکی می توانند در صورت اخذ مجوزهای لازم و معرفی مسئول فنی و رعایت کلیه ضوابط ، خدمات بیهوشی را ارائه نمایند.

تبصره 2: انجام خدمات همراه با بيهوشي تحت هر عنوان (sedation و.....)  در مطب هاي دندانپزشكي ممنوع مي باشد.

ماده 4- با توجه به اهميت انتخاب دقيق بيماران براي دريافت خدمات همراه با بيهوشي رعايت نكات ذيل الزامي است:

1-کلیه افرادی که قادر به تحمل درد نیستند ، همكاري لازم را جهت ارائه خدمات به عمل نمي آورند ویا متقاضی دریافت این خدمات هستند، مي توانند از اين خدمات استفاده نمايند.

2-اخذ درخواست و رضايت فرد و یا قیم قانونی او ضروري است.

3-بيماراني در درمانگاه و مرکز جراحی محدود خدمات مي گيرند كه بيماري همراه نداشته و جهت كنترل بيماري نياز به بستري شدن و مشاوره هاي تخصصي ندارند و بيمار همان روز مرخص ميشود . در صورت نياز به بستري شدن بيش از 24 ساعت ، بيماران بايد در بيمارستان اين خدمات را دريافت نمايند.

تبصره 1:كليه بيماراني كه نياز به دريافت جراحي هاي وسيع و بستري شدن پس از آن را دارند بايد در بيمارستان اين خدمات را دريافت نمايند.

تبصره 2: طبق ضوابط پذيرش بيمار در مراكز جراحي محدود،  در اين مراكز نيز بيماراني بايد تحت خدمات همراه با بيهوشي قرار گيرند كه احتمال خطر حين و بعد از عمل روي آنان حداقل ممكن باشد، بيماراني كه به دليل داشتن بیماری همراه، ريسك عمل جراحي در آن ها بالاست نبايد در اين مراكز پذيرفته شوند.

تبصره 3:در صورت انجام خدمات همراه با بيهوشي در دانشكده هاي دندانپزشكي ، باید کلیه امکانات مرکز جراحی محدود در آنها وجود داشته و مورد تائید معاونت درمان دانشگاه مربوطه قرار گرفته باشد.

4- انجام كليه مشاوره هاي لازم به صلاحدید دندانپزشک و متخصص بیهوشی، قبل از خدمات بيهوشي براي كليه بيماران الزامي است.

ماده 5- انجام کلیه خدمات دندانپزشکی  به جز جراحی های وسیع که نیاز به بستری کردن بیمار دارند همراه با خدمات بیهوشی در درمانگاه بلامانع می باشد.

ماده 6-  افراد ذیل همراه با دندانپزشک می بایست جهت انجام  کلیه خدمات بیهوشی در موسسه حضور داشته و در ارائه خدمت بیهوشی مشارکت فعال داشته  باشند:

1-متخصص بیهوشی

2- حداقل يك نفر کاردان يا مقاطع بالاتر به عنوان دستیار متخصص بیهوشی به ازای هر بیمار

3- حداقل يك نفر پرستار جهت ارائه خدمات ریکاوری

تبصره 1: انتخاب روش و انجام خدمات بیهوشی باید الزاما توسط متخصص بیهوشی صورت پذیرد.

تبصره2: حضور متخصص بیهوشی از زمان شروع بیهوشی تا پایان ریکاوری ضروری می باشد.

تبصره3: معرفي يك نفر متخصص جراحی دهان وفك و صورت به عنوان مشاور الزامي است.

تبصره 4: گذراندن دوره هاي مصوب وزارت بهداشت براي دندانپزشكان اين مراكز به جز متخصصین دهان و فک و صورت و متخصصین دندانپزشکی اطفال الزامي است.

تبصره 5: رعایت کلیه ضوابط مربوط به خدمات بیهوشی الزامی است.

ماده 7- فضاي فيزيكي  شامل شرایط ذیل می باشد:

-حداقل 50 متر فضای جداگانه تجهیز شده،  شامل اتاق انجام خدمات دندانپزشکی تحت بیهوشی و اتاق PACU.

 -فضاي انجام خدمات بیهوشی مطابق آئين نامه هاي موجود باید قابل شستشو وضدعفوني باشد.

-درب ها، راهروها و آسانسور(درصورت استقرار درطبقات غیر از همکف) می بایست به نحوی تعبیه شود که برانکار به سهولت و سرعت قابل جابجائی بین نقاط مختلف مرکز و خارج از آن باشد.

تبصره: امكانات ريكاوري بايد بر اساس تعداد بيماران پذيرش شده فراهم باشد 

ماده 8- تجهیزات لازم برای انجام این خدمات مطابق با تجهیزات مرکز جراحی محدود بوده و شامل موارد ذیل می باشد:

1-تجهیزات پایش شامل:

- EKG

- تجهیزات پایش درصد اشباع اکسیژن خون (pulse-oxymetery)

- تجهیزات لازم جهت پایش دی اکسید کربن انتهای بازدمی (Capnography)

2- Cardiac Defibrillator

3-ماشین بیهوشی استاندارد

4-تجهیزات لازم برای برقراری راه هوائی و اکسیژن درمانی

5- پمپ انفوزیون وریدی

6- برانکاردPACU باید قابلیت تغییر به وضعیت های(position ) مختلف و حمل کپسول اکسیژن را دارا باشد.

7-ترالی تجهیزات و داروهای احیاء قلبی- ریوی(CPR) مطابق آئین نامه های وزارت متبوع

8-ساکشن برای تیم جراحی و بیهوشی به صورت جداگانه و با قدرت کافی

ماده9-  رعایت سایر الزامات و مقررات به شرح ذیل الزامی است

1- تکمیل فرم تقاضا همراه با اخذ رضايتنامه از بيماريا قيم قانوني جهت انجام خدمات بیهوشی الزامی است.

2-تشکیل پرونده جداگانه جهت انجام خدمات بیهوشی وذکر گزارش و امضاء توسط متخصص بیهوشی الزامی است.

3-انعقاد قرارداد بايك مركز آمبولانس خصوصي جهت ارائه خدمات در موارد لزوم الزامی است.

4-انعقاد قرارداد با نزدیکترین بیمارستان معتبر مجهز به بخش مراقبت های ویژه پزشکی جهت ارائه خدمات مشاوره اي و ارجاعي الزامی است.

5-داشتن فرد همراه الزامی است

6- ترخیص بیمار حتما باید با اجازه کتبی دندانپزشک معالج و متخصص بیهوشی صورت پذیرد.

7-گذراندن دوره آموزشی ویژه اطاق عمل مصوب  وزارت كه ابلاغ خواهد گرديد،  برای دندانپزشکاني كه در این مراکز خدمات همراه با بیهوشی را  انجام میدهند از تاريخ 1/7/91 الزامی است.

8-كليه درمانگاه هائي كه اين خدمات را ارائه مي نمايند بايد حداقل تا ساعت 10 شب و نيز كليه روزهاي تعطيل فعال باشند.

9-خدمات بیهوشی غیر اورژانس در درمانگاه ها و مراكز جراحي محدود در ساعات شب ارائه نگردد.

10-تعرفه خدمات دندانپزشکی همراه با بیهوشی تفاوتي با انجام خدمات بدون بيهوشي ندارد. بديهي است كه تعرفه خدمات بيهوشي با احتساب كليه خدمات پشتيباني مطابق با تعرفه هاي قانونی موجود مي باشد.

11- بدیهی است درمانگاه های عمومی دارای بخش های دندانپزشکی با رعایت کلیه ضوابط قید شده در این دستورالعمل و تائید معاونت درمان دانشگاه مربوطه مجاز به ارائه این خدمات می باشند.

 

   دانلود : dandanjadid.pdf           حجم فایل 370 KB