آمار معاونت

تعداد بیمارستان ها
تعداد آزمایشگاهها
تعداد درمانگاهها
تصویر برداری و پرتو پزشکی
مراکز جراحی محدود
دفاتر کار پیراپزشکی

سایت های ضروری

راهنمای طبابت بالینی استانداردهای درمان

اعتبار بخشی

سامانه صدور پروانه ها

خادمین افتخاری سلامت

ابزار یکپارچه سازی دانش اماری و اطلاعات سازمانی (فرابر)

سامانه آمار و اطلاعات بیمارستانی (آواب)

اهداء اعضاء

سامانه صدور پروانه مطبها و دفاتر کارنظام پزشکی

تعرفه و ارزش نسبی خدمات سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مدارک لازم جهت اخذ و یا تمدید مجوز کار با اشعه مراکز پرتو پزشکی