ابلاغ اصلاحیه تعرفه بخش خصوصی مصوبه هیات محترم وزیران سال 99

ابلاغ اصلاحیه تعرفه بخش خصوصی مصوبه هیات محترم وزیران سال 99

اصلاحیه تعرفه دندان پزشکی سال 99

اصلاحیه تعرفه دندان پزشکی سال 99

مصوبه هیات محترم وزیران در خدمات گفتار درمانی

مصوبه هیات محترم وزیران در خدمات گفتار درمانی

دستورالعمل پذیرش مصدومین حوادث ترافیکی ویرایش دوم

دستورالعمل پذیرش مصدومین حوادث ترافیکی ویرایش دوم

آمار معاونت

تعداد بیمارستان ها
تعداد آزمایشگاهها
تعداد درمانگاهها
تصویر برداری و پرتو پزشکی
مراکز جراحی محدود
دفاتر کار پیراپزشکی

سایت های ضروری

راهنمای طبابت بالینی استانداردهای درمان

اعتبار بخشی

سامانه صدور پروانه ها

خادمین افتخاری سلامت

ابزار یکپارچه سازی دانش اماری و اطلاعات سازمانی (فرابر)

سامانه آمار و اطلاعات بیمارستانی (آواب)

اهداء اعضاء