وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

معاونت درمان

برنامه   راهبردی 

 

رسالت (Mission ) معاونت درمان دانشگاه 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قم وظیفه تأمین، ارتقاء و نظارت بر خدمات درمانی، تشخیصی ،توانبخشی و نوتوانی را در سطوح پیش بیمارستانی و بیمارستانی برای آحاد جمعیت تحت پوشش، مردم استان و کلیه کسانی که به نحوی متقاضی این نوع خدمات می‌باشند، عهده‌دار می باشد. بدین منظور دانشگاه از نیروهای متخصص، ماهر، باانگیزه و کارآمد و فن‌آوری‌های مناسب و تجهیزات و تسهیلات ایمن و مناسب بهره می‌گیرد. این معاونت گسترش و ارتقای کیفیت خدمات، تکریم و جلب رضایت بیماران و مراجعین و ارائه خدمات ایمن و شایسته را سرلوحه خویش قرار داده و برای تحقق این امور تکیه بر پزشکان، پرستاران و کارکنان متعهد، باانگیزه و متخصص و مجرب دارد.

چشم ­انداز (Vision )معاونت درمان

معاونت درمان باتکیه برنیروی انسانی شایسته خودتاپایان برنامه ازنظرکیفیت وکمیت ارائه خدمات درمانی ،تشخیصی ،نوتوانی وبازتوانی ، به یکی از5 دانشگاه برترکشورتبدیل خواهدشد.

اهداف

اهداف نهایی

ارتقاء کمی و کیفی خدمات تشخیصی درمانی و بهبود دسترسی مردم به این خدمات

اهداف اختصاصی

  1.  کاهش مرگ و میرهای بیمارستانی و پیش بیمارستانی
  2. کاهش عفونتهای بیمارستانی
  3. افزایش کیفیت خدمات درمانی با محوریت حاکمیت بالینی و اعتباربخشی
  4. افزایش میزان دسترسی مردم به خدمات تشخیصی و درمانی .
  5. افزایش رضایتمندی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات .