اعمال مجاز در درمانگاه‌ها

مصوبه مربوط به اعمال مجاز در درمانگاه‌ها
اعمال مجاز در درمانگاه ها در چهل و پنجمین جلسه مورخ 6/10/1355 هیات مدیره نظام پزشکی مرکز به شرح ذیل تصویب شد:
1-
جراحی عمومی
بیرون آوردن جسم خارجی فرو رفته در نسج سطحی با بی حسی موضعی و منطقه ای در اطاق عمل-عمل جراحی در تومورهای سطحی نیک خیم به استثنای آنژیوم و تومور پستان –بیرون آوردن ادنیت چرکی یا گانگلیون-برداشتن میخچه-جراحی ناخن فرورفته در گوشت- کشیدن ناخن- جراحی پاناری یا عقربک- کات دان- پونکسیون آسیت- عمل پولیپ آنال از راه رکتوسکوپی

2-
بیماریهای زنان و زایمان
زایمان های فوری- دیلاتاسیون وکورتاژ فقط در موارد خونریزیهای شدید که انتقال به بیمارستان غیرممکن باشد-بیوپسی گلوی زهدان یا واژن.

3-
بیماریهای گوش حلق و بینی
اودیومتری یا نگارش اودیوگرام- آزمایش وستیبولر شامل آزمایشات حرارتی گرم و سرد و نگارش نتیجه آزمایشات- بیرون آوردن جسم خارجی از گوش خارجی در صورتی که مستلزم انجام بیهوشی عمومی نباشد-پونکسیون سینوس توام با شستشو و تزریق دارویی-بیوپسی نسج مخاط بینی-بیرون آوردن جسم خارجی بینی-تامپونمان قدامی بینی-تامپونمان خلفی بینی- سوزاندن بینی در خونریزیها-توباژ حنجره در مواردی که عدم انجام آن باعث خفگی بیمار شود-تراکئوتومی و تراکئوستومی فقط در موارد خیلی فوری

4-
بیماریهای فک دهان و صورت
جاانداختن دررفتگی مفصل گیجگاه فکی(تازه)- شکافتن آبسه کف دهان-کاتتریسم یا دیلاسیون کانال وارتون و یا استنون-فرنکتومی(لب یا زبان)

5-
دندانپزشکی
معالجات دندانی-کشیدن دندان –معالجه لثه با جراحی محدود- کشیدن دندان نیم نهفته در نسخ- دتارتراژفک.

6-
چشم پزشکی
کاتتریسم مجرای اشکی(سنداژ)-شالازیون-تزریق زیر ملتحمه-تزریق پشت کره چشم-اندازه گیری میدان بینایی با دستگاه کولدمان یا دستگاه های مشابه توام با ترسیم و نتیجه گیری

7-
ارولوژی
ختنه با بی حسی موضعی- مئاتومی-دیلاتاسیون مجرای ادرار در ضیق مجرا- سیستوسکوپی تشخیصی- لیگاتور کانال دفران بابی حسی موضعی

8-
جراحی استخوان
شکستگی سر رادیوس:گچ گیری ساده- پروتکل:گچ گیری فقط در بالغین(بدون جا انداختن)- شکستگی یکی از استخوان های کارپ:گچ گیری-شکستگی بند انگشتان: بیحرکتی ساده- شکستگی و در رفتگی بند انگشتان: جا انداختن-شکستگی کشکک ساده بدون جابجا شدن قطعات شکسته،: بی حرکتی -شکستگی درشت نی و تنه فمور بدون جابجا شدن قطعات: گچ گیری در بالغین و در اطفال- جا انداختن و گچ گیری انگشتان پا- آسپیراسیون و یا تزریقات مفصلی_ جا انداختن در رفتگی تامپروماند بیولر- جاانداختن در رفتگی شانه- جا انداختن در رفتگی مفصل متاکارپو فالانژین- جا انداختن در رفتگی مفصل انترفا لنژین-جا انداختن در رفتگی کشکک-جا انداختن در رفتگی متاتارسوفالانژین و متاتارسوتار سین –جاانداختن در فتگی انگشتان پا-پونکسیون و سوزن کاری بورسها به طور اعم با یا بی دارو

9-
عضلات
بیوپسی عضلانی- درناژهماتوم زیرجلدی و عضلانی –تزریق دارو در غلاف تاندونی دست –درناژ عقربک

10-
گچ گیریها و تجدید گچ گیری
گچ کوتاه دست - گچ شانه - گچ بلند دست و گچ کوتاه پا - گچ سلیدر زانو - گچ بلند پا -گچ تنه و پا یک طرفه و دو طرفه-گچ تنه(راست )گچ تنه با سر(میتروا) پونکسیون مغز استخوان با جواب آزمایش

11-
بیماری کودکان
پونکسیون آبسه –پونکسیون مایع اسیت –پونکسیون مایع نخاع به منظور تشخیص یا درمان با مانومتری-پونکسیون حفره جنب-پونکسیون مغز استخوان –پونکسیون حفره جنب یا حفره صفاق

12-
الکترودیاگنوستیک-الکتروآنسفالوگرافی-الکتروکاردیوگرام

13-
ازوفاگوسکوپی و گاستروسکوپی ساده و با نمونه برداری –رکتوسیگموئیدوسکوپی-کولپسکوپی یا کوله سکوپی –برونکوسکوپی توام یا بدون نمونه برداری آسیب شناسی