بازدید از بیمارستانهای غیر دولتی و مراکز آموزشی درمانی و جمع آوری و  بررسی آمار جراحی ها ی صورت گرفته  در تمام مراکز دربازه زمانی 4 ماهه (شهریور، مهر، آبان و آذر 1399)

ردیف

تاریخ

روز

بازدید بیمارستان

1

15/10/1399

دوشنبه

مجتمع آموزشی درمانی خیرین سلامت  (بازدید از کلینیک ویژه)

2

22/10/1399

دوشنبه

بیمارستان ولیعصر (عج)

3

23/10/1399

سه شنبه

بیمارستان آیت الله گلپایگانی (ره)

4

24/10/1399

چهارشنبه

بیمارستان امام رضا (ع)

5

27/10/1399

شنبه

بیمارستان آیت الله گلپایگانی (ره)

6

27/10/1399

شنبه

بیمارستان علی بن ابیطالب (ع)