تلفن های مدیریت نظارت و اعتبار بخشی

اداره نظارت بر درمان

نظارت بر مطب ها و دفاتر کار

کارشناسان:

محمد علی فتوحی                داخلی:449 (مطب)

شهریار شریفی شیرمردی:     داخلی:448 (دفاتر کار پیراپزشکان)

امید خلج:                         داخلی:439 (تعرفه خدمات)

سیدمحمد آقامیری:               داخلی: 443 (شنوایی شناسی)

زهرا ذوقی:                      داخلی:443 (موسسات فیزیوتراپی)

زهرا حزبیان                     داخلی:211 (متخصصین زنان و دفاترکار مامایی)

نظارت بر درمانگاه ها و مراکز جراحی محدود:

کارشناسان:

حسام محلوجی نیا                داخلی:286 (درمانگاه و جراحی محدود)

اعظم السادات کبیری نیک:    داخلی:445 (بهداشت محیط)

مریم زمان:                       داخلی:445 (کنترل عفونت)