این بخش به منظور دریافت نظرات و پیشنهادات مردمی در خصوص تصمیمات، اقدامات و قوانین و مقرارات موجود در دانشگاه علوم پزشکی قم ایجاد شده است.