شرح وظايف مشاور تغذيه و رژيم درمانی بیمارستان

1 . همکاری با مسئول بخش تغذیه در تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بخش تغذیه

2 . همکاری با مسئول بخش تغذیه در برگزاری جلسات کمیته تغذیه جهت طرح و بررسی مشکلات موجود و افزایش هماهنگی و همکاری اعضاء تیم درمان (پزشکان، سرپرستار و مشاورین تغذیه) در اجرای برنامه های تغذیه بالینی در موضوعات مربوطه

3 . برآورد تجهیزات و تدارکات مورد نیاز واحد مشاوره تغذیه و رژیم درمانی و انعکاس به مسئول بخش تغذیه

4 . هماهنگی و پایش اجرای دستورالعمل ها برای ارزیابی تغذیه ای(اولیه و تخصصی)، اعتباربخشی بخش تغذیه بیمارستان و حمایت های تغذیه ای زیرنظر مسئول بخش تغذیه

5 . تهیه و ارائه گزارش عملکرد دوره ای و مقادیر شاخص ها به مسئول بخش تغذیه و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود

6 . همکاری با مسئول بخش تغذیه در اجرای برنامه اعتباربخشی بخش تغذیه بیمارستان

7 . شناسایی و رفع نواقص استخراج شده مرتبط در سنجه های اعتبار بخشی بخش تغذیه

8 . تعامل با تیم درمان به اشکال مختلف مانند ارائه گزارش موارد خاص در جلسات گزارش صبحگاهی (Morning Report)

9 . تکمیل فرم های ارزیابی تخصصی تغذیه ای، تنظیم رژیم غذایی و ارائه مشاوره به بیماران به دنبال ارزیابی اولیه پرستار و یا درخواست مشاوره پزشکان

10 . تکمیل فرم های ارزیابی تخصصی تغذیه ای، تنظیم رژیم غذایی و ارائه مشاوره ویژه و مستقیم به بیماران مبتلا به : دیابت، فشار خون بالا وبیماریهای قلبی عروقی، سرطان ها، سوختگی، سکته، نارسایی حاد کلیه، همودیالیز، سیروز کبدی، پیوند اعضاء، زخم بستر، سوء تغذیه و سوء جذب، بیماری های نورولوژیک منجر به اختلال بلع، جراحی شکمی، پنومونی، بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) ، بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه، ضربه به سر، ناتوانی در تغذیه دهانی به هر دلیل.

11 . راند روزانه بخش ها جهت شناسایی بیماران واجد شرایط دریافت رژیم غذایی مطابق دستورالعمل های اجرایی وزارت بهداشت

12 . پیگیری روند تغذیه بیمار بستری بر اساس سیر درمان و بهبود بیمار بستری و تکمیل فرم پیگیری تغذیه ای بیمار

13 . پیگیری موارد نامطلوب(کامل نخوردن غذا، نرسیدن بموقع غذا، ناقص بودن ترکیب تغذیه ای غذا، طبخ نامطلوب غذا و ...) از بیمار، همراه بیمار،کادر پرستاری یا به استناد موارد ثبت شده در پرونده بیمار

14 . نظارت برحسن اجرای برنامه های غذایی تنظیم شده برای بیماران رژیمی

15 . نظارت بر ارائه صحیح غذای رژیمی به بیماران با توجه به رژیم خاص تجویز شده برای جلوگیری از خطا در تحویل غذاهای رژیمی به بیماران

16 . سنجش رضایت بیماران بستری بر اساس فرم های وزارت بهداشت در ارتباط با مشاوره تغذیه و برنامه ریزی جهت بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت خدمات

17 . انجام مشاوره تغذیه و رژیم درمانی بیماران بستری و سرپایی در کلینیک سرپایی تغذیه بیمارستان با نسبت توافقی با مسئول بخش تغذیه وکارشناسان تغذیه خدمات غذایی

18 . ارجاع بیماران بستری نیازمند مراقبت تغذیه ای پس از ترخیص به کلینیک ، برای پیگیری روند تغذیه

19 . آموزش پرستاران در خصوص نحوه تکمیل اطلاعات تغذیه ای بیماران بستری در فرم های مراقبت پرستاری

20 . بکارگیری مکملهای بیمارستانی و محلول های تجاری جهت بیماران واجد شرایط

21 . نظارت بر نحوه استفاده پرستاران از محلول های تجاری برای گاواژ بیماران

22 . تنظیم فرمول محلول گاواژ بیماران در صورت عدم دسترسی به محلولهای از پیش آماده تجاری

23 . تنظیم فرمول محلول تغذیه وریدی بیماران در صورت عدم دسترسی به محلولهای از پیش آماده تجاری ] محلولهای وریدی کامل (all in one) یا از محلولهای جداگانه تجاری موجود با نسبتهای مناسب تهیه می شود و یا در صورت وجود امکانات باید طبق نظر متخصص یا کارشناس تغذیۀ بالینی و توسط داروساز بالینی در اتاق تمیز (Clean Room) ساخته شود. در صورتی که محلولهای وریدی طبق نظر کارشناس یا متخصص تغذیه نیاز به رقیقسازی داشته باشند این کار نیز توسط داروساز بالینی انجام خواهد شد. بنابر این داروساز بالینی تهیه و آماده سازی محلوهای وریدی؛ ارزیابی و مشاوره در خصوص تداخلات داروها و محلولهای وریدی و پرستار وظیفه انفوزیون محلولهای وریدی، مشاهده و گزارش وضعیت بهبود بیمار را بعهده دارد. [

24 . دارا بودن مهارت تفسیر دادههای آزمایشگاهی در بیماری های مرتبط با تغذیه و تنظیم رژیم غذایی بر اساس آن

25 . گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با حیطه کاری بویژه موضوعات تغذیه بالینی

26 . همکاری با مسئول بخش تغذیه در انجام تحقیقات کاربردی جهت ارتقاء کیفیت خدمات مشاوره تغذیه

27 . تشکیل جلسات توجیهی آموزشی تغذیه برای پرسنل درمانی با هماهنگی مسئول بخش تغذیه -

28 . هماهنگی و پایش برنامه های آموزشی برای کارکنان و سنجش اثربخشی آنها

29 . آماده کردن بروشورهای آموزشی تغذیه در بیماریها و آموزش به بیماران و همراهان بیمار در زمان بستری و ترخیص

30 . آموزش به بیمار و همراهان در خصوص تداخلات غذا با داروهای مصرفی بیمار

31 . تهیه مطالب آموزشی تغذیه ای جهت درج در سایت بیمارستان

32 . پیگیری روند بهبودی بیمار پس از ترخیص به روش های ممکن