الف) تعاریف
1- کلیه مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی (اعم از دولتی و غیر دولتی) بر طبق ماده یک قانون مقررات امور پزشکی دارویی مصوب سال 1334 و اصلاحیه بعدی آن که ذکر نام گردیده اند و نیز مطب ها و دفاتر کار اعضای سازمان نظام پزشکی و شاغلان سایر حرف وابسته که رسیدگی به تخلفات انتظامی حرفه ای آنان بر عهده تشکیلات انتظامی سازمان نظام پزشکی است مشمول این آئین نامه می شوند. به استثنای مواردی که مطابق قانون مصوب مجلس بر عهده سازمان نظام صنفی خاصی گذاشته شده باشد.

2- کلیه مؤسسات ،مطب ها و دفاتر مشمول این آئین نامه الزاماً باید دارای تابلو ، سرنسخه و مهر باشند.

فایل ها