1.اخذ مجوز واحد IPD :

-  پیگیری تمدید مجوز مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی قم ، بیمارستان فرقانی و شهید بهشتی

- انجام پیگیری و اقدامات لازم  جهت اخذ مجوز IPD در بیمارستان ولی عصر ، امام رضا ،علی بن ابیطالب ،حضرت معصو.مه و شهدا

2. انجام اقدامات و پیگیریهای لازم  درجهت اخذ مجوز شرکت های تسهیلگر ارائه خدمات تشخیصی درمانی بیماران بین الملل                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.پایش و ارزشیابی مراکز درمانی متقاضی تمدید یا اخذ مجوز واحد IPD

4.برگزاری جلسات کارشناسی/آموزشی                                                                                                                                                                             - برگزاری آزمون الکترونیکی  « آئین نامه ضوابط فعالیت واحد بیماران بین الملل و شرکت های تسهیل گر خدمات توریسم درمانی » جهت  کارشناسان مراکز درمانی

-  برگزاری جلسات «طراحی وب سایت گردشگری سلامت دانشگاه »

- نشست کارشناسان بیمارستان فرقانی و ستاد معاونت درمان جهت  طرح و بررسی مشکلات مطروحه در برنامه IPD  و انخاذ راهکار

     - برگزاری جلسات مختلف با واحد امور  قرارداد دانشگاه  جهت « طراحی و تدوین فرم قراداد مراکز درمانی دولتی با  شرکت های توریسم درمانی »

     - برگزاری جلسه هم اندیشی با فعالان عرصه گردشگری سلامت  استان در خصوص مشکلات برنامه توریسم درمانی

5 . ثبت اطلاعات در سامانه آواب و پرتال وزارت بهداشت

  - ثبت  آمار مراجعین توریسم سلامت  مراکز جراحی محدود در پرتال معاونت درمان وزارت متبوع                                                                                               - ثبت  آمار مراجعین توریسم سلامت مراکز درمانی در سامانه آواب

6. سایر

  • پیگیری اخذ مصوبه هیئت امنا جهت تعرفه بیماران بین الملل در بخش دولتی
  • طراحی فرم قرارداد همکاری شرکت های تسهیل گر با بیمارستانهای دولتی
  • پیگیری طراحی سایت گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی قم
  • ارسال بخشنامه ها و آئین نامه های وزارتی به  کلیه مراکز درمانی استان
  • اطلاع رسانی  برگزاری دوره های آموزش مهارتی مقدمانی و پیشرفته گردشگری سلامت به مراکز درمانی
  • تهیه و ارسال گزارش عملکرد برنامه عملیاتی منطقه 6 آمایش کشوری در حوزه گردشگری سلامت