دوره آموزشی و توانمند سازی HICS  (سیستم فرماندهی حادثه بیمارستان)
در جهت ارتقای خدمات بالینی و با توجه به نیازسنجی های صورت گرفته و پس از هماهنگی با اساتید محترم و مراکز درمانی،  دوره آموزشی و توانمند سازی HICS  (سیستم فرماندهی حادثه بیمارستان) در 4 دوره ی 4 روزه در خرداد ماه 1400 با حضور تیم 15 نفره از اعضای اصلی چارت HICS  مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای استان قم  به همت مدیریت  امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی و تعالی خدمات بالینی برگزار گردید.

دوره آموزشی و توانمند سازی HICS  (سیستم فرماندهی حادثه بیمارستان)

شنبه

1/3/1400

مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی- امیرالمومنین (ع)
مجتمع بیمارستانی خیرین سلامت

شنبه

8/3/1400

بیمارستان امام رضا(ع) -
بیمارستان علی بن ابیطالب (ع)

دوشنبه

24/3/1400

مرکز آموزشی درمانی شهدا -
مرکز آموزشی درمانی کامکار- عربنیا

شنبه

29/3/1400

مرکز آموزشی درمانی حضرت معصومه(س)-
بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)-
بیمارستان آیت الله گلپایگانی (ره)