اصلاح تعرفه مراکز خیریه توسط هیات محترم وزیران

اصلاح تعرفه مراکز خیریه توسط هیات محترم وزیران

ابلاغ اصلاحیه کد 901995 کتاب ارزش نسبی هیات محترم وزیران

ابلاغ اصلاحیه کد 901995 کتاب ارزش نسبی هیات محترم وزیران

فراخوان ثبت بیماران دیابتی مصرف کننده قلم انسولین

فراخوان ثبت بیماران دیابتی مصرف کننده قلم انسولین

دومین جلسه پزشکان متخصص کودکان متعهد خدمت با حضور معاونت محترم درمان

دومین جلسه پزشکان متخصص کودکان متعهد خدمت با حضور معاونت محترم درمان

آمار معاونت

تعداد بیمارستان ها
تعداد آزمایشگاهها
تعداد درمانگاهها
تصویر برداری و پرتو پزشکی
مراکز جراحی محدود
دفاتر کار پیراپزشکی

میز خدمت

راهنمای طبابت بالینی استانداردهای درمان

اعتبار بخشی

سامانه صدور پروانه ها

ابزار یکپارچه سازی دانش اماری و اطلاعات سازمانی (فرابر)

سامانه آمار و اطلاعات بیمارستانی (آواب)

اهداء اعضاء

سامانه صدور پروانه مطبها و دفاتر کارنظام پزشکی

تعرفه و ارزش نسبی خدمات سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مدارک لازم جهت اخذ و یا تمدید مجوز کار با اشعه مراکز پرتو پزشکی