پنجمین جلسه معاون محترم درمان دانشگاه با پزشکان متخصص و فوق تخصص

پنجمین جلسه معاون محترم درمان دانشگاه با پزشکان متخصص و فوق تخصص

تقدیر و تشکر از معاون محترم درمان درراستای معرفی نامه اجرایی اسکان متعهدین خدمت

تقدیر و تشکر از معاون محترم درمان درراستای معرفی نامه اجرایی اسکان متعهدین خدمت

ابلاغ آئین نامه پرداخت اعضای هیات علمی و پزشکان تمام وقت درمانی

ابلاغ آئین نامه پرداخت اعضای هیات علمی و پزشکان تمام وقت درمانی

اصلاح تعرفه مراکز خیریه توسط هیات محترم وزیران

اصلاح تعرفه مراکز خیریه توسط هیات محترم وزیران

آمار معاونت

تعداد بیمارستان ها
تعداد آزمایشگاهها
تعداد درمانگاهها
تصویر برداری و پرتو پزشکی
مراکز جراحی محدود
دفاتر کار پیراپزشکی

میز خدمت

راهنمای طبابت بالینی استانداردهای درمان

اعتبار بخشی

سامانه صدور پروانه ها

ابزار یکپارچه سازی دانش اماری و اطلاعات سازمانی (فرابر)

سامانه آمار و اطلاعات بیمارستانی (آواب)

اهداء اعضاء

سامانه صدور پروانه مطبها و دفاتر کارنظام پزشکی

تعرفه و ارزش نسبی خدمات سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مدارک لازم جهت اخذ و یا تمدید مجوز کار با اشعه مراکز پرتو پزشکی