تلفن تماس: دفتر معاونت درمان 02531071104- 02531071106- 02531071260

مدیر نظارت و اعتبار بخشی 02531071106

رئیس  اداره نظارت بر درمان 02531071265

فاکس درمان 02537722073

تلفنهای شکایات 190-1590-1690-1490

مسئول سامانه 190   31071448

بهداشت محیط31071255 

نظارت بر دندان پزشکی31071288

کارشناسان نظارت بر درمانگاه 31071265

 اعتبار بخشی 31071449

کارشناسان نظارت بر مطب31071449

پرتو پزشکی  31071443

کارشناس شنوایی سنجی 31071443

 مدارک پزشکی  31071269

امور آزمایشگاهها  31071261

کمیسیون پزشکی  31071207

بایگانی 31071276

مسئول دفتر  پرستاری 31071264

کارشناسان پرستاری مامایی 31071266

کارشناسان بیماریهای خاص 31071262

کارشناسان سوء مصرف مواد  31071465

صدور پروانه ها 31071254

امور متخصصین 31071283


ایمیل کارشناس درمانگاهها darmanghah@muq.ac.ir

ایمیل کارشناس مراکز ترک اعتیاد  :   nezarat.mmt@muq.ac.ir

آدرس سایت معاونت درمان : www.ta.muq.ac.ir

شماره پیام کوتاه : ۳۰۰۰۱۹۳۲


 ایمیل درمانگاههای عمومی و تخصصی

karimeh-ahlalbeit.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی کریمه اهل بیت

ale-mohammad.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی آل محمد

hazrat-abolfazl.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی حضرت ابوالفضل

quran-va-etrat.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی قران و عترت

amiralmomenin.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی امیرالمومنین

hazrat-mahdi.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی حضرت مهدی

ale-morteza.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی آل مرتضی

mehrad.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی مهراد

dey.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی دی

meraj.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی معراج

mosalla.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی مصلی

abu-reihan.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی ابوریحان

khatam.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی خاتم

arman.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی آرمان

aba-saleh.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی اباصالح

mehr.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی مهر

ghaem.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی قائم

pardisan.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی پردیسان

milad.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی میلاد

shafa.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی شفا

shahed.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی شاهد

farhangian.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی فرهنگیان

kanevadeh.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی خانواده

noor.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی نور

sayedo-shohada.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی سیدالشهدا

dr-gharazi.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی دکتر غرضی

boali.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی بوعلی

22bahman.pub@muq.ac.i درمانگاه عمومی 22بهمن

hazrat-zeynab.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی حضرت زینب

harami.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی حرمی

hazrat-masumeh.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی حضرت معصومه

emam-sadegh.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی امام صادق

khadameh-ahlebeit.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی خدمه اهل بیت

12farvardin.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی12 فروردین

hazrate-fatemeh.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی حضرت فاطمه

shahid-fatahi.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی شهید فتاحی

baghiyat-o-allah.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی بقیه اله

emam-sajad.pub@muq.ac.ir درمانگاه عمومی امام سجاد

iranian.spec@muq.ac.ir درمانگاه تخصصی ایرانیان

shahid-hendovan.spec@muq.ac.ir درمانگاه تخصصی شهید هندویان

dr-tabatabae.spec@muq.ac.ir درمانگاه تخصصی دکتر طباطبایی

sepehr.spec@muq.ac.ir درمانگاه تخصصی سپهر

art.spec@muq.ac.ir مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی

 

 

 

 

 

فایل ها