اصلاح آئین نامه اجرائی قانون اجازه تأسیس مطب ، مصوب 14/7/1370
هیات وزیران در جلسه 14/7/1370 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره(3) ماده واحده قانون اجازه تأسیس مطب مصوب 1362 تصویب نمود متن زیر به عنوان تبصره (8) به ماده (13) آئین نامه اجرائی قانون اجازه مطب اضافه گردد:
تبصره – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند برای پزشکان عضو هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی که فاقد پروانه دائم پزشکی هستند و با رعایت مقررات مربوط در دانشگاه های علوم پزشکی مناطق غیر مجاز(موضوع تبصره ماده یک قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1368) استخدام شده و مشغول انجام خدمت می باشند، به شرط آن که پنج سال تمام از تاریخ استخدام آنان گذشته باشد، پروانه تأسیس مطب صادر نماید. این گونه پروانه مادام که پزشک مربوط عضو هیات علمی می باشد، اعتبار خواهد داشت.

فایل ها