اصلاح آئین نامه قانون اجازه تاسیس مطب ، مصوب 16/12/1374
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/12/1374 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون اجازه تاسیس مطب مصوب 1362 تصویب نمود:

آئین نامه اجرائی قانون اجازه تاسیس مطب به شرح زیر اصلاح می شود:
متن زیر به قسمت آخر تبصره 7 ماده 13 اضافه می شود:
«کمیسیون مجاز است در موارد خاص بیماری، از کار افتادگی، شرایط خانوادگی و نیاز پزشک و پزشکانی که از خارج به کشور مراجعت می کنند، مسئله را رسیدگی و بدون محدودیت موضوع این ماده، برای صدور پروانه تأسیس مطب مجوز صادر کند.»

1-متن زیر به عنوان تبصره 9 به ماده 13 اضافه می شود:
تبصره 9- پزشکانی که دارای شرایط زیر باشند از کسب امتیازات این ماده معاف هستند و برای آنان پروانه مطب مشروط صادر می شود:
الف-کلیه کارکنان رسمی و ثابت وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی باداشتن پروانه دائم پزشکی به درخواست بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط در محل خدمت آنان.

ب- زنان متأهل پزشک و دندانپزشک عمومی با داشتن پروانه دائم پزشکی و دو سال خدمت در هر نقطه از کشور در محل اقامت دائمی همسر.

ج- کلیه پزشکان و دندانپزشکان عمومی و متخصص که 45 سال تمام سن دارند بدون قید و شرط.

د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است (420) امتیاز موضوع این ماده را در مناطق مجاز موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به (300) امتیاز و در مورد ایثارگران به (200) امتیاز تقلیل دهد و تغییرات بعدی در محدوده امتیازات یاد شده باتوجه به شرایط مناطق طبق دستور العملی است که به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.

ه‍- پروانه مطب مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که به طور مشروط در محل خدمت موضوع قانون یاد شده ،صادرشده است ،پس از پایان خدمات قانونی لغو شده نخواهد شد.

فایل ها