اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اجرایی قانون اجازه تاسیس قانون ،مصوب 21/9/1375
هیات وزیران در جلسه مورخه 21/9/1375 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون اجازه تاسیس مطب مصوب 1362 تصویب نمود متن زیر به عنوان تبصره 10 به ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون اجازه تأسیس مطب اضافه شود.

تبصره 10 – وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مجاز است:
الف- برای هر سال حضور داوطلبانه پزشکان رزمنده در جبهه قبل از تحصیل یا دوران تحصیل– همچنین برای هر سال اسارت آزادگان (140) امتیاز موضوع تبصره (5) این ماده را اعمال کند.

ب- برای جانبازان انقلاب اسلامی که دارای بیست و پنج درصد (25%) جانبازی و بیشتر هستند، به ازای هر یک درصد جانبازی (4) امتیاز منظور کند.

ج- برای همسران و فرزندان شهدا، پس از دوسال خدمت قانونی ایشان که در هر نقطه از کشور انجام می گیرد، براساس ضوابط مربوط پروانه مطب در هر محلی که درخواست کنند، صادر کند.

فایل ها