هر که نفسی را حیات بخشد مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده است (قران کریم / سوره مائده، آیه 32 )

هموطن ارجمند؛ امید که توفیق الهی قرین راهتان گردیده و با نیتی خداپسندانه و نوع دوستانه اقدام به ثبت نام و تکمیل کارت اهداء عضو پس از مرگ نمائید.
واحد شناسایی پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی قم با همکاری اداره پیوند و بیمار یهای خاص وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن ارج نهادن به این تفکر و اقدام حیاتبخش و ایثارگرانه، اهتمامی تام جهت آگاهی و ترغیب آحاد جامعه و ترویج این فرهنگ متعالی دارد.
تدوین مطالب این بخش در راستای اهداف مذکور به منظور ارائه پاسخ به پرسشهای شایع شما گرامیان صورت گرفته است.
پیوسته سلامت و توفیق شما را از ایزد متعال خواهانیم.