" اولین کارگروه راهبردی ارتقا خدمات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی قم"
در راستای برنامه عملیاتی و با هدف ارتقا عملکردهای مرتبط با اورژانس بیمارستانی؛ اولین جلسه کارگروه راهبردی ارتقا خدمات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی قم با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی قم، معاونین محترم، روسای مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان ها، رئیس مرکز فوریت ها و اورژانس پیش بیمارستانی 115، مدیران گروه های آموزشی، نماینده ستاد هدایت (
MCMC) و رئیس اداره پرستاری دانشگاه  مورخ 17/10/1399 در سالن امام علی(ع) واقع در ستاد دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار گردید.
مصوبات این کارگروه در راستای برطرف کردن مشکلات و نقاط ضعف، همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر و هم افزایی در جهت ارتقا خدمات درمانی ارائه شده به همشهریان عزیز میباشد و لازم الاجرا است.