بخش اول- دارو
ماده 13- دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد:
مرتبه اول – اخطار کتبی و جمع آوری داروهای غیرمجاز
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و انعکاس مراتب در پرونده
مرتبه سوم – قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه
مرتبه چهارم- تعطیل داروخانه تا مدت یک سال

ماده 14- داروخانه باید دارای پروانه تاسیس از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می گردد.

ماده 15- عرضه و فروش دارو باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می گردد.

ماده 16- مسئول فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد:
مرتبه اول – اخطار کتبی با درج در پرونده
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال
مرتبه چهارم – لغو موقت پروانه مسئولیت فنی تا مدت سه ماه

ماده 17- داروخانه باید دارو را از شبکه های توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی (شرکت های توزیع کننده دارو) تهیه و تدارک نماید. عدم رعایت ضوابط این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد :
مرتبه اول – اخطار کتبی با درج در پرونده
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه
مرتبه چهارم – تعطیل موقت داروخانه تا مدت یک سال
تبصره- مبادله دارو در حد متعارف مصرف یک روز بین داروخانه های یک شهر مشمول ضوابط فوق نخواهد بود.

ماده 18- دارو باید در مقابل نسخه پزشک ارائه شود و ارائه آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود :
مرتبه اول – تذکر کتبی
مرتبه دوم – اخطار کتبی با درج در پرونده
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال
مرتبه چهارم - جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال
مرتبه پنجم – قطع سهمیه دارویی تا مدت یک ماه
تبصره – لیست اقلامی که ارایه آنها بدون نسخه پزشک مجاز می باشد از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعلام می گردد.

ماده 19- دارو باید طبق قیمت رسمی برای مصرف کننده ، به متقاضی ارایه شود و قیمت هر قلم از داروهای ارایه شده در نسخه درج شود و نسخه نیز به مهر داروخانه ممهور گردد و در مورد نسخ بیمه خدمات درمانی کپی نسخه (نسخه دوم) پس از درج قیمت مهر گردد . تخلف از این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می گردد:
الف - گرانفروشی
مرتبه اول – جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم - جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال و قطع سهمیه دارویی به مدت یکماه.
مرتبه چهارم – تعطیل داروخانه تا مدت یک سال

ب- عدم درج قیمت در نسخ بیماران و ممهور ننمودن آنها
مرتبه اول – تذکر کتبی
مرتبه دوم – اخطار کتبی
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال
مرتبه چهارم – جریمه نقدی تا مبلغ یک صد هزار ریال

ماده 20- نگهداری و یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته که بایستی معدوم شوند،جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود :
الف: عرضه و نگهداری
مرتبه اول – تذکر کتبی و جمع آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار و جمع آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته
مرتبه سوم – قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه
مرتبه چهارم – تعطیل موقت تا شش ماه

ب: فروش
چنانچه در سایر قوانین مجازات های شدید تری پیش بینی نشده باشد ،علاوه بر جبران خسارت وارده به بیمار :
مرتبه اول – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه دارویی تا مدت یکماه
مرتبه سوم - تعطیل داروخانه تا مدت یک سال

ماده 21- در داروخانه نباید غیر از دارو ،لوازم بهداشتی و آرایشی ،شیر خشک ،غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز،کالای دیگری بفروش برسد.تخلف از ضوابط این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازات های زیرمحکوم می شود:
مرتبه اول – تذکر کتبی
مرتبه دوم – اخطار کتبی و درج در پرونده
مرتبه سوم – جمع آوری کالاهای غیر مجاز
مرتبه چهارم- جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و ضبط کالای غیر مجاز به نفع دولت

ماده 22- چنانچه داروخانه لوازم بهداشتی و آرایشی ، شیر خشک ،غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز را بیش از قیمت های تعیین شده عرضه نماید گرانفروشی محسوب شده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود:
الف – گرانفروشی تا مبلغ دو هزار ریال
مرتبه اول – جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال.
مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش.

ب –گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال
مرتبه اول – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی.
مرتبه دوم – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم – جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش.

ج – گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال
مرتبه اول – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی.
مرتبه دوم – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم – جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحدو معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش.

د –گرانفروشی بیش از پنج میلیون ریال
مرتبه اول – جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی.
مرتبه دوم – جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.
مرتبه سوم – جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی ، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی به عنوان گرانفروش.

ماده 23 – داروخانه موظف است کلیه کالاهای خریداری شده را مستمرا تا اتمام موجودی عرضه نماید و در صورت خودداری از عرضه به مجازاتهای زیر محکوم می شود.
مرتبه اول – اخطار کتبی با درج در پرونده و الزام به عرضه کالاها با قیمت تعیین شده.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.
مرتبه سوم – قطع سهمیه تا مدت سه ماه.
مرتبه چهارم – تعطیل موقت تا یکسال.

ماده 24 – داروخانه موظف است طبق ساعات تعیین شده خدمات مربوطه را ارایه نماید مگر با دلیل موجه و یا با اطلاع کتبی و نظر سازمان منطقه ای بهداشت و درمان محل و در غیر این صورت متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود:
مرتبه اول – تذکر.
مرتبه دوم – اخطار کتبی با درج در پرونده.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا پنجاه هزار ر یال.
مرتبه چهارم – جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال.

تبصره 1 – در صورتیکه داروخانه قبل از پایان ساعات تعیین شده از ارایه خدمات داروئی خودداری نماید، مرتبه اول تذکر،مرتبه دوم اخطار کتبی و درج در پرونده، مرتبه سوم جریمه نقدی تا پنجاه هزار ریال و مرتبه چهارم جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال.
تبصره 2 – داروخانه های شبانه روزی در صورت عدم رعایت مفاد این ماده علاوه بر تعزیرات ذکر شده در مرتبه پنجم تا یکسال تعطیل خواهند شد.

ماده 25 – در مناطقی که داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه بر طبق مواد این قانون تا یکسال به تعطیل موقت تعزیر شود،پروانه تاسیس از متخلف سلب و به فرد واجد شرایط دیگری واگذار می گردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تاسیس داروخانه را نخواهد داشت و به هر حال داروخانه نباید تعطیل گردد.

 

فایل ها