بخش دوم- شیر خشک و غذای کودک
ماده 26 – شیر خشک شیر خواران باید دارای مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و از طریق شبکه های توزیع کننده مورد تایید این وزارت در اختیار داروخانه ها قرار گیرد و داروخانه نیز بایستی آن را در ازا دریافت کوپن معتبر و با قیمت رسمی به متقاضی ارایه نماید (شیر خشک های رژیمی صرفا بایستی با نسخه پزشک و با قیمت رسمی به مصرف کننده عرضه شود.)

تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود:
الف – در صورت عدم عرضه شیر خشک ،مجازاتهای مذکور در ماده 23 این قانون.
ب – در صورت گرانفروشی، مجازاتهای مذکور در بند الف ماده 19 این قانون.
ج – در صورت عرضه شیر خشکهای رژیمی بدون نسخه پزشک مجازاتهای مذکور در ماده 18 این قانون.
د – در صورت تهیه و عرضه و فروش شیر خشک شیرخواران بدون مجوز،مجازاتهای مذکور در ماده 13 این قانون.

فایل ها