خش سوم- لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی
ماده 27 – لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی که برای تولید و یا وارد کردن آنها از ارز دولتی استفاده شده باشد باید بر اساس ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید، در مقابل ارایه فاکتور و با قیمت رسمی در اختیار متقاضی قرار گیرد و تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود:
مرتبه اول – اخطار کتبی و یا جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال و یا هر دوت مجازات.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا یک میلیون ریال.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا پنج میلیون ریال .
در صورت گرانفروشی متخلف به ترتیب مذکور در در ماده 22 این قانون مجازات می شود.

تبصره – شرکتهای توزیع کننده اقلام مذکور در صورتیکه در تخلف از ضوابط فوق با تولید کننده و یا وارد کننده مشارکت و یا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
مرتبه اول – اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت بهای آن به قیمت رسمی به شرکت مذکور.
مرتبه دوم – ضبط کالا به نفع دولت.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا یک میلیون ریال و ضبط کالا به نفع دولت.

فایل ها