بخش چهارم- شرکت های توزیع کننده دارو، شیر خشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی
ماده 28- این گونه شرکت ها موظفند کالاهای موضوع این قانون را در صورتیکه با ارز دولتی تولید و یا وارد شده باشند،منحصراً از شرکت های تولیدی و یا وارداتی مجاز دریافت نمایند،تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم می شود:
مرتبه اول – اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت بهای آن به قیمت رسمی
مرتبه دوم – ضبط کالا به نفع دولت
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا یک میلیون ریال و ضبط کالا بنفع دولت

ماده 29 – شرکتهای توزیعی موظفند اقلام توزیعی خود را بر طبق ضوابط اعلام شده در اختیار واحدهای مجاز و یا متقاضیان قرار دهند.تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود :
مرتبه اول – اخطار کتبی.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال.

ماده 30 – شرکتهای توزیعی موظفند با ارایه فاکتور و به قیمت رسمی کالا را تحویل نمایند.
تخلف از این ماده جرم بوده و در صورت گرانفروشی ،متخلف به ترتیب مذکور در ماده 22 این قانون مجازات میشود و در غیر این صورت:
مرتبه اول – اخطار کتبی.
مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.
مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ سیصد هزار ریال.

فایل ها