"برنامه ارزیابی آمادگی بیمارستانها برای مقابله با بحران اپیدمی بیماریهای عفونی"
این پایش به همت مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در 10 محور طراحی گردید.
محورهای ده گانه شامل: رهبری و هماهنگی، پشتیبانی عملیاتی، تدارکات و مدیریت منابع، مدیریت اطلاعات، ارتباطات، مدیریت منابع انسانی، تداوم خدمات اساسی و فراظرفیت، شناسایی سریع، تشخیص، جداسازی و مدیریت بیمار، پیشگیری و کنترل عفونت میباشند. 
ارزیابی اولیه به صورت تکمیل چک لیست به صورت خود اظهاری توسط مرکز درمانی و بارگزاری در سامانه.
ارزیابی دوم به صورت بازدید تیمی ازمعاونت درمان جهت راستی آزمایی چک لیست و مستندات و بازدید میدانی از مراکز درمانی و بیمارستانها و بارگزاری مجدد در سامانه. 
 تیمی از معاونت درمان شامل مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی، کارشناس تعالی خدمات بالینی، رئیس اداره پرستاری دانشگاه و کارشناس مربوطه، کارشناس هماهنگی اورژانس بیمارستانی و کارشناس مسئول آمار و سطح بندی خدمات درمانی جهت "بازدید میدانی و راستی آزمایی چک لیست آمادگی بحران بیماریهای عفونی" طبق تقویم زیر در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای قم حضور یافته و به بررسی محورهای ده گانه، نقاط ضعف، قوت، چالش ها و مشکلات مراکز درمانی پرداختند.

ردیف

تاریخ

روز

بیمارستان

1

24/9/1399

دوشنبه

مرکز آموزشی درمانی شهدا

2

26/9/1399

چهارشنبه

مرکز آموزشی درمانی حضرت معصومه (س)

3

1/10/1399

دوشنبه

مجتمع آموزشی درمانی شهید بهشتی (ره)- امیرالمومنین (ع)

4

3/10/1399

چهارشنبه

بیمارستان علی بن ابیطالب (ع)

5

6/10/1399

شنبه

مجتمع آموزشی درمانی خیرین سلامت

6

9/10/1399

سه شنبه

بیمارستان امام رضا (ع)

7

10/10/1399

چهارشنبه

بیمارستان ولیعصر (عج)

8

11/10/1399

پنجشنبه

بیمارستان آیت الله گلپایگانی (ره)

9

11/10/1399

پنجشنبه

بیمارستان ایزدی (از مجتمع خیرین سلامت)

10

13/10/1399

شنبه

مرکز آموزشی درمانی کامکار- عربنیا