"برنامه ریزی در جهت ارائه نسخه الکترونیک"
الف: جلسات مشترک در جهت برنامه ریزی و هماهنگی:
1. جلسه مشترک مورخ 14/10/1399  با حضور نمایندگان بیمه سلامت، بیمه تامین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح، نماینده نظام پزشکی، کارشناسان آمار، سطح بندی خدمات بالینی، بیمه، اقتصاد درمان و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان و مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه.
2. جلسه 22/10/1399 با موضوع بررسی دموی شرکت نرم افزاری-1 جهت ارائه خدمات الکترونیک با حضور مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه، کارشناسان بیمه، اقتصاد درمان و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان و نماینده نظام پزشکی.
3. جلسه 29/10/1399 با موضوع بررسی دموی شرکت نرم افزاری-2 جهت ارائه خدمات الکترونیک با حضور نمایندگان بیمه سلامت و تامین اجتماعی، نماینده نظام پزشکی، مدیر فناوری اطلاعات و کارشناسان  بیمه ، اقتصاد درمان و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان.
4. جلسه 25/11/1399 به منظور هماهنگی و تسریع در نسخه نویسی الکترونیک با حضور نمایندگان بیمه سلامت، بیمه تامین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح، نماینده معاونت توسعه دانشگاه، کارشناس تعالی خدمات بالینی نماینده معاونت درمان و مدیر و کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد.
ب. فهرست و اطلاعات کلینیک های فعال و آماده بهره برداری در دانشگاه علوم پزشکی قم شامل تعداد اتاق درمانگاه، محل کلینیک، زمان فعالیت، تعداد پزشکان در هر شیفت و وضعیت کامپیوترهای موجود و مورد نیاز جهت بهره برداری و نیازسنجی تهیه گردیده است.