"برگزاری جلسه هم اندیشی با فعالان عرصه گردشگری سلامت استان قم"
با توجه به ویژگیها، جمعیت، جغرافیا، پتانسیل و ظرفیت های استان قم یکی از اهداف و چشم اندازهای حیطه بهداشت و درمان استان قم ارتقا، رشد و شکوفایی گردشگری سلامت میباشد. به همین منظور و در راستای برنامه عملیاتی سال 1399 جلسه هم اندیشی با فعالان عرصه گردشگری سلامت استان قم جهت بررسی مشکلات، موانع و همفکری و هم افزایی و برنامه ریزی درین زمینه مورخ شنبه 2/12/1399 در سالن شهید مطهری(ره) ستاد دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد.
در این جلسه  جناب آقای عالی پور ،  معاون محترم هماهنگی امور زائرین استانداری قم ؛ جناب آقای دکتر یزدانی،  مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم ؛ جناب آقای شیرمحمدی،  مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استان قم، جناب آقای حسنی، نماینده محترم  وزارت امور خارجه در استان قم، جناب آقای دکتر وکیلی، مدیر امور بیماریها  و مراکز تشخیصی درمانی، کارشناس تعالی خدمات بالینی و کارشناس گردشگری سلامت حضور داشته و  به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.