دوره آموزشی و توانمند سازی تریاژ در بحران
در جهت ارتقای خدمات بالینی و با توجه به نیازسنجی های صورت گرفته و پس از هماهنگی با اساتید محترم و مراکز درمانی،  دوره آموزشی و توانمند سازی تریاژ در بحران در تاریخ 12 تیرماه 1400 به همت مدیریت  امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی و تعالی خدمات بالینی در سالن کنفرانس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) برگزار گردید.
در این دوره آموزشی و توانمند سازی 50 نفر از پرسنل مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای استان قم شامل مترون، سرپرستاران اورژانس، پزشکان، کارشناسان بهبود کیفیت و بحران مراکز حضور داشتند.