"برگزاری کارگاه توانمند سازی و آموزش مدیریت بحران" 
پیرو بازدیدهای میدانی از مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها توسط تیم معاونت درمان در راستی آزمایی چک لیست مقابله با بحران اپیدمی بیماری عفونی و نیاز سنجی های به عمل آمده در جلسات هم اندیشی برگزار شده توسط واحد تعالی خدمات بالینی لزوم برگزاری کارگاه توانمند سازی و آموزش کارشناسان بحران و تیم مدیریتی مراکز درمانی در جهت مقابله با بحران های مختلف اعم از بحران اپیدمی بیماریهای عفونی و بلایای طبیعی احساس شد. 
پس از هماهنگی با رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث و کارشناس ستادی بحران و حوادث غیر مترقبه؛ جلسه ای با حضور "کارشناسان بحران و بهبود کیفیت" مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها مورخ 6/12/ 1399 در سالن EOC مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی برگزار و پس از هم فکری و تعیین اولویت ها و سرفصل های مورد نیاز ؛ "کارگاه دو روزه توانمند سازی کارشناسان مدیریت خطر بیمارستانی" توسط اساتید و صاحبنظران این عرصه با حضور تیم 4 نفره از هر مرکز درمانی شامل: کارشناسان محترم بحران، کارشناسان بهبود کیفیت، کارشناسان ایمنی بیمار و سوپروایزر ارشد ، مورخ 16 و 17 اسفند 1399 در سالن کنفرانس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قم برگزار گردید.