فصل اول) تعاریف
ماده 1: به منظور رعایت اختصار در این آئین نامه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «وزارت» به معاونت سلامت /درمان /بهداشت دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی «معاونت» و به واحد تزریقات و پانسمان «واحد» و به مجوز تاسیس واحد تزریقات و پانسمان «مجوز» گفته می شود.

ماده 2: واحد، محلی است که در آن دستورات پزشک معالج در خصوص امور تزریقات و پانسمان بیمار سر پایی، تحت نظارت مستقیم پزشک و بر اساس مفاد این آئین نامه انجام می پذیرد.

ماده 3: مجوز واحد، مجوزی است که از سوی وزارت / معاونت به واجدین شرایط این آئین نامه، به نام پزشک یا به صورت مشترک به پزشک و فرد واجد شرایط این آئین نامه (تحت نظر و مسولیت پزشک مربوطه) اعطاء می گردد.

فایل ها