تعریف و طبقه‌بندی
پسماند‌های بهداشتی درمانی شامل کلیه پسماند‌های تولیده شده به وسیله مراکز و مؤسساتی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و تحقیقاتی و سایر مراکز مشابه است.
پسماند‌های تولید شده به وسیله مرکز فوق شامل دو دسته عمده زیر است:

گروه 1- پسماند‌های خطرناک که خود به چهار دسته زیر تقسیم می‌شوند:
الف) پسماند‌های عفونی شامل:
- کلیه پسماند‌های آلوده به خون و فرآورده‌های خونی
- کلیه پسماند‌های مربوط به آزمایش‌های تشخیص طبی و تحقیقات پزشکی
- پسماند‌های پاتولوژی
- کلیه ترشحات و پسماندهای آلوده به ترشحات بیماران عفونی
- کلیه مواد و وسایلی که با بیمار عفونی تماس داشته‌اند
- کشت‌های بیولوژیک و محیط‌های کشت
- پسماند‌های اتاق‌های ایزوله
- پسماند‌های بخش‌های دیالیز
- پسماند‌های ناشی از جراحی و اتوپسی
- اعضا و اندام‌های قطع شده و جنین

ب) پسماندهای شیمیایی شامل زباله‌های دارویی و مواد شیمیایی، ویال‌های نیمه پر و پر دارویی، ترمومتر‌های شکسته، معرف‌های آزمایشگاهی، دارو‌های ثبوت و ظهور فیلم و ... و هرگونه زباله منتج‌شده از تشخیص، درمان و مراقبت بیماران تحت شیمی درمانی (اعم از ست‌های سرم، کیسه‌های ادرار، سوند، کیسه‌های استوما)

ج) پسماند‌های نوک تیز و برنده شامل سرسوزن، تیغ بیستوری و اره، اسکالپل، لانست، انواع آنژیوکت، شیشه‌های شکسته سرم و فرآورده‌های خونی و دارویی و هرگونه وسیله یک‌بار مصرف تیز و برنده که در تشخیص و درمان و مراقبت‌ بیماران استفاده شده است

د) پسماند‌های رادیواکتیو شامل کلیه پسماند‌های تولیدشده در مراکز پزشکی هسته‌ای

گروه 2- پسماند‌های معمولی یا شبه‌خانگی که به طور عمده از کار‌کرد‌های خدمات اداری و عمومی این مراکز تولید می‌شود و شامل زباله‌های آشپزخانه، آبدار‌خانه، قسمت اداری مالی، ایستگاه‌های پرستاری، باغبانی و از این قبیل است.

فایل ها