تفکیک
- پسماند‌های عفونی و پسماند‌های شیمیایی بایستی در کیسه زباله مقاوم زردرنگ جمع‌آوری و در مخزن زرد‌رنگ دارای علامت مخصوص، قابل شستشو و ضد عفونی، نگهداری شوند.

- زباله‌های نوک تیز و برنده صرف نظر از این‌که آلودگی داشته یا نداشته باشد، در جعبه یا محفظه مقاوم (S.B) مخصوص جمع‌آوری گردد. ظروف جمع‌آوری این اجسام باید ضد سوراخ شدن بوده و درپوش مناسب داشته باشد و جنس این ظروف به قدری سخت و نشت‌ناپذیر باشد که نه فقط اجسام برنده و نوک تیز، بلکه هرگونه بقایای آبگونه‌های موجود در سرنگ‌ها را در خود نگه دارد.

- پسماند‌های پرتوزا و رادیواکتیو، برابر ضوابطی که به اتفاق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انرژی اتمی تهیه و اعلام خواهد شد زیر نظر مسؤول فیزیک بهداشت مدیریت خواهد شد.

- زباله‌های معمولی یا شبه خانگی باید در کیسه زباله مقاوم مشکی رنگ جمع‌آوری و در مخزن آبی‌ رنگ قابل شستشو و ضد عفونی، نگهداری شود.

فایل ها