معاونت درمان قم پیش شماره 02531071

نام و سمت

شماره تلفن

نام و سمت

شماره تلفن

معاونت درمان-

105

کارشناس 190- آقای داوودی

207

مدیر امور درمان- 

103

کارشناس تعالی خدمات بالینی - خانم اسداللهی

253

مسئول دفتر معاونت درمان- آقای زجاجی

104

کارشناس مسئول تعالی خدمات بالینی-  دکترمیرزایی 

260

کارشناس مسئول مددکاری معاونت درمان– آقای زجاجی

104

کارشناس مسئول دندان پزشکی دکتر گلستانی

277

متصدی امور دفتری معاونت درمان- خانم صمیمی

106

کارشناس دندان پزشکی- خانم شکری

288

بایگانی معاونت درمان- آقای خیراندیش، خانم نجاتی

276

کارشناس مسئول طب ایرانی دکتر  عبداللهی

277

مدیرنظارت و اعتباربخشی - خانم دکتر جندقی

265

مسؤل فیزیک بهداشت دانشگاه - آقای دکتر شفیعی

277

کارشناس نظارت بر درمان- آقای محلوجی

286

کارشناس کمیسیون ماده 11 - آقای اردلان

257

کارشناش نظارت و اعتباربخشی- آقای فتوحی

449

کارشناس  بیمه و اقتصاد درمان- خانم فرزانه رحیمی

438

کارشناس گردشگری سلامت- خانم بیگدلی

171

کارشناس تعرفه و بیمه- آقای امید خلج

439

کارشناس امور آزمایشگاه ها- آقای صابری

261

کارشناس اورژانس بیمارستانی- آقای حسینی

287

مدیر امور آزمایشگاه ها- آقای علی خوش نژاد

440

کارشناس مسؤل رادیولوژی- آقای عظیمی

287

کارشناس امور آزمایشگاه ها- آقای موسوی/آقای یوسفی

441

کارشناس فیزیوتراپی- خانم ذوقی/ آقامیری

287

کارشناس تجهیزات پزشکی - خانم جوادی

248

مسؤل اداره تغذیه- آقای قنبری

245

رییس اداره تجهیزات پزشکی- خانم دهقان جوزدانی

476

کارشناس امور پرستاری- خانم شهیدی

255

رییس صدور پروانه- خانم فیروزی

254

مدیر پرستاری- آقای صمدی

264

کارشناس صدور پروانه - خانم امیدی

446

کارشناس امور پرستاری(آموزش )- خانم عسگریان

436

کارشناس صدور پروانه- خانم اکبری/خانم یوسفی

465

کارشناس بهداشت بیمارستانی- خانم زمان

266

کارشناس آمار و مدارک پزشکی- خانم لطیفان

263

کارشناس بیماری های خاص- خانم اسکندری

262

کارشناس مسؤل مدارک پزشکی- آقای غفاری

269

کارشناس  امور درمان بیماری - خانم نجف پور

277

کارشناس فناوری اطلاعات - خانم محسنی

267

کارشناس مسئول درمان بیماریها - دکتر محمودی

437

کارشناس مسئول  مامایی -خانم صفری مقدم

205

مسؤل امور متخصصین- آقای مهندس محمودی

283

کارشناس مامایی – خانم ناظری خانم شیدایی

211

کارشناس امور متخصصین - خانم کبیری پور

443

رییس اداره تجهیزات پزشکی- خانم دهقان جوزدانی

476

 

 

کارشناس تجهیزات پزشکی - خانم جوادی

248