"جلسات هم اندیشی و هماهنگی کارشناسان بهبود کیفیت بیمارستانهای استان قم"


در راستای تعالی و ارتقای خدمات بالینی؛ اولین جلسه هم اندیشی کارشناسان بهبود کیفیت مراکز آموزشی و درمانی(دولتی) مورخ 30/7/1399 در دفتر مدیرامور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی واقع در معاونت درمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار گردید.


دومین جلسه هم اندیشی کارشناسان بهبود کیفیت مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای استان قم( دولتی و خصوصی) مورخ 29/10/1399 در سالن شهید احدی وافع در ستاد دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه پیرامون برنامه های پیش رو اعم از گردشگری سلامت، نسخه الکترونیک، برنامه های عملیاتی، چالش های پیش رو، لزوم برگزاری جلسات توانمند سازی و کارگاه های آموزشی، هماهنگی، هم افزایی، نظم و ارتقا خدمات بالینی گفتگو و در این راستا برنامه ریزی شد.