حمل در مراکز تولید
- حمل زباله‌ها در بیمارستان‌ها باید به وسیله ترولی‌های چرخدار یا ظروف (bin) چرخدار یا گاری‌هایی که برای هیچ منظور دیگری از آن‌ها استفاده نمی‌شود و دارای مشخصات زیر باشد، انجام گیرد:
- بارگیری و تخلیه بار آن‌ آسان باشد.
- لبه‌های تیز و برنده‌ای که به کیسه زباله‌ها یا ظرف‌های حاوی پسماند‌ها ضمن بارگیری و تخلیه آسیب برساند، نداشته باشد.
- تمیز کردن آن آسان باشد.
- باید وسیله حمل پسماند‌ها همه روزه با مواد گندزدایی مناسب نظافت و ضد عفونی گردد.
- باید همه کیسه‌های پسماند‌ها سربسته و دست‌‌نخورده تا پایان مدت حمل باقی بماند.
- تعویض ترولی یا گاری‌های چرخدار از انتهای بخش به محل نگهداری موقت ضروری است.

توجه: به طور کلی بازیافت‌ زباله‌های مراکز بهداشتی درمانی ممنوع است. در بخش‌ها ضرورت دارد بر حسب مورد از ظروف مجزا برای جمع‌آوری مواد زاید جامد (شبه‌خانگی- خطرناک) استفاده شود که برای زباله‌های شبه‌خانگی از کیسه زباله‌های مقاوم با رنگ مشکی و مخزن آبی‌رنگ و برای زباله‌های خطرناک از کیسه‌ زباله‌های مقاوم با رنگ زرد و مخزن زردرنگ استفاده می‌شود و در صورت عدم وجود کیسه زباله‌ مقاوم باید از دو کیسه هم رنگ داخل یکدیگر استفاده شود و به طریق بهداشتی حمل و نقل گردد.

فایل ها