معاون امور درمان: دکتر مجید محبی

مدیر امور بیماریها و مراکز بهداشتی درمانی : دکتر سید رضا وکیلی نیا

مدیر اورژانس پیش بیمارستانی حوادث و فوریتهای پزشکی : دکتر بیگدلی

مدیر نظارت و اعتبار بخشی : خانم دکتر جندقی

رئیس اداره پرستاری دانشگاه : آقای ولی اله صمدی

 

حیطه های فعالیت معاونت درمان

Ÿنظارت و بازرسی موسسات پزشکی و پیراپزشکی Ÿ پاسخگویی به شکایت و تکریم ارباب رجوع Ÿ امور صدور پروانه های موسسات پزشکی و پیراپزشکی Ÿ توسعه و بهسازی منابع فیزیکی Ÿ امور بیماریهای خاص Ÿ تهیه و تجزیه و تحلیل آمار و شاخص های درمانی و اطلاع رسانی Ÿ ارزشیابی مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی Ÿ امور پرستاری و مامائی Ÿ استاندارد سازی و ارتقای کیفی خدمات آزمایشگاه ها Ÿ هدایت و تعیین خط مشی به مراکز پزشکی و پیراپزشکی تحت پوشش اهداف سازمانی معاونت درمان اهداف سازمانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم تامین، ‌حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه می باشد و در این راستا سه هدف اصلی یعنی توسعه کمی و کیفی خدمات درمانی و تأمین رضایتمندی مراجعین را به عنوان مبنای کار خود قرار داده است. در همین ارتباط این معاونت تأکید بر توسعه کیفیت را به عنوان مهمترین اصل خود که رضایتمندی مراجعین را نیز به دنبال دارد، برگزیده است.

رسیدن به اهداف اصلی معاونت درمان،‌ بررسی و تعیین وضعیت موجود و تعیین وضعیت مطلوب و توجه به اقتصاد درمان،‌ همواره مورد نظر این معاونت بوده است. اهداف معاونت درمان دانشگاه را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

 

1- توسعه کمی:

- دستیابی به آمار مورد نیاز واحدهای درمانی برای افزایش سطح دسترسی و کیفی مراجعین به خدمات درمانی، آزمایشگاهی و ...

- تعیین وضعیت مطلوب در پایان هرسال از برنامه های معاونت درمان.

- اصلاح تعداد و ظرفیت واحدهای درمانی و آزمایشگاهی دانشگاه در جمعیت تحت پوشش براساس نیازهای درمانی از جمله افزایش یا کاهش تعداد واحدها.

- بررسی وضعیت موجود نیروی انسانی و تعیین وضعیت مطلوب در حوزه های تحت پوشش.

- بررسی وضعیت موجود تجهیزات و تعیین وضعیت مطلوب در حوزه های تحت پوشش.

- توجه به اقتصاد درمان در بهینه سازی امکانات کمی و درمانی مناسب جهت مراجعین به معاونت.

 

2- ارتقای کیفی:

- تعیین وضعیت شاخص های موجود سلامت در حوزه های تحت پوشش.

- تعیین وضعیت مطلوب سلامت در حوزه های تحت پوشش.

- ارتقای سطح آگاهی و توانمندی نیروهای انسانی خدمات درمانی معاونت. - ارتقای سطح آگاهی و توانمندی نیروهای مدیریتی خدمات درمانی معاونت.

- ارتقای استانداردهای تکنولوژی پزشکی خدمات درمانی تحت پوشش.

- توجه به اقتصاد درمان در بهینه سازی و ارتقای کیفیت سلامت مراجعین براساس شاخص های استاندارد.

 

3- تأمین رضایتمندی خدمات گیرندگان:

- تعیین وضعیت مطلوب رضایتمندی گیرندگان و دهندگان خدمات درمانی.

- ارائه سریع و آسان خدمات درمانی به مراجعین در حوزه های تحت پوشش.

- افزایش و ارتقای انگیزه گیرندگان و دهندگان خدمات درمانی مراجعین معاونت.

- توجه به اقتصاد در جهت بهینه سازی و رضایتمندی گیرندگان خدمات درمانی.