معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قم

 

امور متخصصین

                                                                   

 

نام و نام خانوادگی مسئول : اقای مهندس حسین محمودی

 

 کارشناس: خانم زهره کبیری پور

 

محل استقرار : معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم  – طبقه اول

 

 


 

اهم وظایف و فعالیت ها:

 

 • جمع اوری اطلاعات دستیاران سال اخر دانشگاه و ثبت درپورتال مربوطه و ارائه حضوری به وزات متبوع
 • درخواست اعلام نیاز بیمارستانهای واجد شرایط
 • تکمیل وبه روز رسانی اطلاعات نیروهای تخصصی موجود استان در پورتال نیروهای تخصصی وزارت متبوع(سامانه اواب)
 • اولویت بندی اعلام نیاز نیروهای تخصصی
 • جمع بندی نهایی اعلام نیازهای بیمارستانها
 • ارسال درخواست اعلام نیاز کلی دانشگاه به وزارت متبوع از طریق سایت مربوطه (سامانه اواب)
 • پاسخگویی به سوالات متخصصین تا قبل از تقسیم نیروهای تخصصی
 • پیگیری تخصیص نیروهای مورد نیاز
 • شرکت در جلسه تقسیم نیروهای تخصصی وزارت متبوع
 • دریافت احکام نیروهای متعهد خدمت از پورتال
 • تعیین محل خدمت پزشکان متخصص در مراکز تابعه دانشگاه
 • برگزاری جلسه توجیهی متخصصین
 • ارسال احکام نیروهای متعهد خدمت به معاونت توسعه
 • پیگیری اعلام ارسال شروع به کار متخصصبن از مراکز درمانی
 • ثبت شروع به کار و غیبت متخصصین در پورتال وزارت متبوع
 • بررسی، پیگیری و انجام درخواستهای متخصصین حق مسکن, ....
 • ارسال پایان تعهدات طبق فرمت مربوطه به مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی وتعالی خدمات بالینی وصدور گواهی پایان تعهدات
 • انجام مکاتبات مربوط به نقل و انتقال – ماموریت ، بازنشستگی – استعفاء – مرخصی بدون حقوق... نیروهای کادر تخصصی و فوق تخصصی شاغل در واحدهای تحت پوشش
 • اخذ آمار و اطلاعات نیروهای کادر تخصصی از واحدهای تحت پوشش به منظور تکمیل بانک جامع اطلاعاتی معاونت و ورود اطلاعات مذکور در سایتهای تنظیمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • انجام مکاتبات مربوط به استخدام پزشکان  متخصص و فوق تخصص
 • ثبت اطلاعات پزشکان تمام وقت جغرافیایی در سامانه HSE

 

 • تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم
 • شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف
 • پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
 • مطالعات قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مودر نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 • تهیه گزارشات لازم