ماده 4- کلیه پزشکانی که در تاریخ تصویب قانون تأسیس مطب 18/5/1362 با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مطب داشته اند، باید ظرق سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه پرسشنامه مخصوصی را تکمیل نمایند و همراه با چهار قطعه عکس به سازمان نظام پزشکی مرکز ارسال دارند.
سازمان نظام پزشکی مرکز پس از تأیید پرسشنامه ها، یک نسخه آن را به وزارت بهداری ارسال می دارد تا پروانه مطب در همان شهر برای آنان صادر شود. در پرشسنامه مشخصات کامل فردی تحصیل، نوع خدمت و سوابق خدمت قید خواهد شد.
وزارت بهداری مکلف است ظرف مدت دو ماه پس از دریافت پرسشنامه های ارسالی سازمان نظام پزشکی، پروانه مطب متقاضیان را صادر نماید.

تبصره – پزشکانی که در فاصله تصویب قانون و تصویب این آئین نامه مطب خود را از شهری به شهر دیگر انتقال داده اند، در صورتی که حایز شرایط مندرج در این آئین نامه باشند، پروانه مطب برای شهر جدید جهت آنان صادر خواهد شد.

فایل ها