دفع زباله‌های بهداشتی درمانی
- مواد زاید جامد معمولی یا شبه‌خانگی همراه مواد زاید جامد خانگی از طریق سیستم عمومی به طور روزانه توسط سازمان مربوطه (شهرداری) به محل دفع زباله‌های شهری منتقل و دفع شود.
- زباله‌های نوک تیز و برنده در جعبه‌های مخصوص جمع‌آوری شده، همراه با پسماند‌های عفونی و شیمیایی دفع گردند.
- پسماند‌های عفونی و شیمیایی که بدیهی است در حال حاضر دفع آن‌ها (و نیز زباله‌های نوک‌تیز و برنده) باید با هماهنگی شهرداری و سایر ارگان‌های ذی‌ربط و محلی و با رعایت نکات بهداشتی صورت گیرد.
با توجه به قانون جدید مدیریت پسماند‌ها، در صورت تدوین و ابلاغ آیین‌نامه، قانون مذکور عملی خواهد شد.
- پسماند‌های رادیواکتیو تحت شرایط خاص خود جمع‌آوری و نگهداری و طبق ضوابط دفع شود.
- اعضا و اندام‌های قطع‌شده و جنین می‌بایست به صورت مجزا جمع‌آوری و به گورستان محل حمل و به روش خاص خود دفن شود.
- کلیه سرسوزن‌ها از سرنگ‌های مصرف‌شده (به خصوص در موارد شیمی‌درمانی) جدا نشود و به صورت توأم جمع‌آوری گردد.

فایل ها