دوره آموزشی و توانمند سازیRisk Communication  
در جهت ارتقای خدمات بالینی و با توجه به نیازسنجی های صورت گرفته و پس از هماهنگی با اساتید محترم و مراکز درمانی،  دوره آموزشی و توانمند سازی Risk Communication در تاریخ 5 تیرماه 1400 به همت مدیریت  امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی و تعالی خدمات بالینی در محل ستاد دانشگاه، سالن امام علی(ع) برگزار گردید.
در این دوره آموزشی و توانمند سازی 40 نفر از اعضای اصلی چارت HICS  مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای استان قم شامل  مدیریت بیمارستان ها، مترون، سرپرستاران، کارشناسان بهبود کیفیت، بحران و روابط عمومی مراکز حضور داشتند.