ذخیره و نگهداری موقت
- محل ذخیره و نگهداری موقت باید در داخل بیمارستان‌ طراحی شود.
- پسماند‌های معمولی خطرناک درون کیسه زباله‌ یا سطل زباله باید در محلی جدا از هم، در اتاقی با اندازه مناسب حجم پسماند‌‌های تولیدشده و دفعات گردآوری، در محل ذخیره انباشته شوند.
- جز در مواردی که در محل موقت نگهداری سردخانه وجود داشته باشد، مدت انباشت پسماند‌ها (یعنی فاصله بین تولید و تصفیه یا دفع نهایی آن) نباید از مدت‌های مشروح ذیل بیشتر شود:
در مناطق معتدل:72 ساعت در زمستان و 48 ساعت در تابستان
در مناطق گرم: 48 ساعت در زمستان و 24 ساعت در تابستان
محل نگهداری موقت زباله نیز باید دارای شرایط زیر باشد:
- دارای کف نشت‌ناپذیر و محکم و دارای امکانات تخلیه و زهکشی خوب باشد و نظافت و گندزدایی آن به آسانی و به صورت مستمر انجام گردد.
- دارای سیستم آب گرم و سرد برای تمیز کردن محل باشد.
- باید به آسانی در دسترس کارکنان شاغل در کار‌های مربوط به زباله‌ها (نیرو‌های خدماتی) بوده و ارتباط مناسب با بخش‌‌ها داشته باشد.
- امکان‌ قفل کردن ورودی آن به منظور جلوگیری از دستیابی اشخاص غیر مجاز فراهم باشد.
- وسیله نقلیه گرد‌آوری پسماند‌ها به راحتی به محل ذخیره دسترسی داشته باشد.
- در مقابل تابش آفتاب حفاظت داشته باشد.
- دور از دسترس جانواران، حشرات و پرندگان باشد.
- روشنایی آن خوب باشد و حداقل دارای تهویه باشد.
- نباید در جایی نزدیک به انبار مواد غذایی تازه یا محل آشپزخانه باشد و حتی‌الامکان از آشپزخانه دور باشد.
- تجهیزات تمیزکاری، لباس حفاظتی، کیسه زباله و ظروف گردآوری زباله‌ها فراهم و در محل نزدیک به منطقه ذخیره که دسترسی آسان داشته باشد، موجود باشد.
- جهت نگهداری انواع زباله‌ بیمارستانی قسمت‌‌بندی و علامت‌گذاری شده باشد.
- تحت نظارت بهداشتی و ایمنی کامل باشد.
- محل باید محصور و مسقف و به وسیله علامت یا تابلوی مخصوص هشدار‌دهنده مشخص شده باشد.

فایل ها