فصل پنجم) سایر مقررات
ماده 10: فعالیت واحد منوط به فعال بودن مطب و حضور پزشک می باشد.

ماده 11: رعایت موازین اسلامی و اخلاقی بر اساس قانون « انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرح اسلام مورخ 10/8/77 و آئین نامه اجرائی سال 1380» و «منشور حقوق بیماران» در واحد ضروری و به عهده دارنده مجوز می باشد.

ماده 12: در صورتیکه هر یک از دارندگان مجوز مشترک برای مدت حداکثر سه ماه در محل واحد حاضر نشوند با ارائه فرم مخصوص جانشین (فرم پیوست) ، هم تراز جانشین مسولیت وی را به عهده خواهد داشت و برای مدت بیش از سه ماه ، مجوز قبلی باطل و باید مجوز جدید با مسولیت فرد واجد شرایط جدید صادر گردد.

ماده 13: نظارت و ارزیابی واحد ها به عهده معاونت خواهد بود.

ماده 14: تمدید مجوز واحد منوط به رعایت قانون آموزش مداوم و ضوابط وزارت می باشد.
تبصره: مجوزهای صادره معتبر قبلی از معاونت ها، بر اساس ظوابط وزارت قابل تمدید می باشد.

ماده 15: اعتبار مجوزهای صادره بر اساس ضوابط این آئین نامه 2 سال از تاریخ صدور خواهد بود و نصب اصل مجوز در واحد مذکور الزامی است.

ماده 16: به هر متقاضی یا متقاضیان مشترک، بیش از یک مجوز داده نمی شود.

ماده 17: رعایت ضوابط مربوط به مهر، سر نسخه و تابلو تابع ضوابط و مقررات مربوط به مطب مراجع ذیصلاح می باشد.

ماده 18: حضور پزشک و فرد واجد شرایط تزریقات و پانسمان طبق این آئین نامه در تمام ساعتهای فعالیت واحد الزامی است.

ماده 19: در صورت به کار گیری افراد مجاز موضوع این آئین نامه در واحد، پزشک موظف است برای هر یک ازافراد ، مجوز جداگانه درخواست نماید.

فایل ها