ماده 14- مفاد سرنسخه و تابلوی پزشکان و داشتن دومطب در یک شهرستان بر اساس مقرراتی خواهد بود که به تصویب شورای عالی نظام پزشکی رسیده یا خواهد رسید. ضمناً نشانی کامل پزشک و شماره پروانه در ذیل نسخ منعکس می شود.

ماده 15- پزشکانی که قصد تغییر شهر محل طبابت خود را دارند و بر طبق ماده 13 این آئین نامه تمام مدت خدمت پزشکی خود را انجام داده اند مراتب را به نظام پزشکی اعلام و نظام پزشکی در صورت تأیید، موافقتنامه خود را با پروانه محل فعلی پزشک همراه با کپی مدارک مثبته حصول شرایط مندرج در ماده 13 به وزارت بهداری ارسال خواهد داشت، وزارت بهداری مکلف است در صورتی که موافقتنامه همراه مدارک کافی باشد تبدیل پروانه را در مدت 15 روز انجام دهد و الا مراتب را به نظام پزشکی جهت رفع نقص اعلام خواهد نمود و در هر صورت مهلت تبدیل پروانه از زمان وصول موافقتنامه کامل بیش از 15 روز نخواهد بود.
پزشکانی که در خلال مدت های تعیین شده در ماده 13 قصد تغییر محل طبابت خود را دارند نیز موظفند مراتب را با ذکر دلایل به نظام پزشکی مرکز اعلام نمایند.
نظام پزشکی مستندات پزشک مذکور و نیز نظریه خود را به وزارت بهداری اعلام خواهد کرد تا بر طبق ضوابط تغییر محل مطب در ظرف مدت مذکور اقدام به عمل خواهد آورد.

ماده 16- پزشکانی که به موجب آئین نامه قبلی برای اولین بار پروانه مطب دریافت داشته اند وزارت بهداری رونوشت پرسشنامه و پروانه تأسیس مطب آنان را به نظام پزشکی ارسال می دارد.

ماده 17- تغییر محل مطب به شهرهایی که تراکم پزشک یا تسهیلات زندگی کمتر است ضمن حفظ حق افتتاح مجدد مطب در محل قبلی با اعلام موضوع به نظام پزشکی و موافقت وزارت بهداری و تحویل پروانه قبلی مجاز خواهد بود.

ماده 18- نظام پزشکی مکلف است یک نسخه از فرم های ثبت نام سالانه پزشکان در نظام پزشکی مرکز را که بر اساس مقررات نظام پزشکی صورت می گیرد برای ضبط در پرونده های آنان به وزارت بهداری ارسال نماید .

ماده 19-به استثنای مشمولان ماده 16 این آئین نامه کلیه پزشکان اعم از اینکه قبل از تاریخ 18/5/1362 ، مطب داشته اند یا بعداً تقاضای تأسیس مطب نمایند، ملزم به تکمیل پرسشنامه های موضوع این آئین نامه خواهند بود.

ماده 20- پزشکانی که قبل از 18/5/1362 بر اساس قوانین زمان فراغت از تحصیل ،حق دریافت پروانه موقت یا دائم داشته و از این حق استفاده نکرده اند می توانند طبق قوانین موجود پروانه پزشکی مربوط را دریافت و برای شهرهای مجاز بر طبق این آئین نامه و قوانین موضوعه ،پروانه مطب تحصیل نمایند.

ماده 21- این آئین نامه جایگزین مصوبه شماره 92230 مورخ 9/12/1362 هیات وزیران می باشد و با رعایت قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان و سایر قوانین قابل اجراست.

فایل ها