اهداف کلان (اصلی):
تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه به گونه ای که با توسعه کمی و کیفی خدمات تشخیصی _ درمانی در چهار چوب ضوابط ، حداکثر رضایتمندی متقاضیان دریافت خدمات حاصل گردد.
هداف جزیی (فرعی):
ـ دستیابی به آمار مورد نیاز واحدهای درمانی به منظور افزایش سطح دسترسی مراجعین به خدمات تشخیصی_درمانی به لحاظ کمی و کیفی
ـ اصلاح ظرفیت های واحد های تشخیصی_درمانی دانشگاه در قبال جمعیت تحت پوشش دانشگاه بر مبنای نیازهای واقعی .
ـ بررسی وضعیت موجود نیروی انسانی و ایجاد وضعیت مطلوب در حوزه تحت پوشش.
ـ بررسی وضعیت موجود تجهیزات پزشکی و ایجاد وضعیت مطلوب در حوزه تحت پوشش.
 ـ توجه به اقتصاد درمان در بهینه سازی امکانات کمی و کیفی درمانی مناسب.
ـ تعيين وضعيت شاخص هاي موجود سلامت در حوزه هاي تحت پوشش.
ـ تعيين وضعيت مطلوب سلامت در حوزه هاي تحت پوشش.
  ـ ارتقاء سطح آگاهي و توانمندي نيروهاي انساني خدمات تشخیصی درماني حوزه سلامت. 9ـ ارتقاء سطح آگاهي و توانمندي نيروهاي مديريتي خدمات تشخیصی درماني حوزه سلامت.
ـ ارتقاء استانداردهاي فن آوری پزشكي خدمات تشخیصی درماني تحت پوشش.
ـ رسیدگی به شکایات مردمی تا حصول اطمینان خاطر مراجعین از احقاق حقوق ایشان.
ـ تعيين وضعيت مطلوب رضايتمندي گيرندگان و دهندگان بسته های خدمتی تشخیصی درماني.
  ـ ارائه سريع و آسان خدمات درماني به مراجعين در حوزه هاي تحت پوشش.
ـ حفظ و ارتقاي انگيزه گيرنده و دهندگان خدمات تشخیصی درماني حوزه سلامت.
ـ توجه به اقتصاد جامعه در جهت بهينه سازي و رضايتمندي اقشار آسیب پذیر.
ـ توجه ویژه به وضعیت بیماران صعب العلاج و نیازمند ، تامین نیازها و ارتقاء خدمات موجود.