شرایط بهره برداری
1- ارائه درخواست به معاونت مربوطه
2- ارائه نقشه مطب به معاونت مربوطه
3- ارائه لیست تجهیزات واحد مطابق استانداردهای مربوطه وزارت
4- معرفی پرسنل همراه با مدارک آنان برای کلیه نوبت های کاری
5- ارائه کارت واکسیناسیون
6- اعلام نام و نشانی دقیق واحد
7- تائیدیه معاونت در ارتباط با موارد بهداشتی
8- تائیدیه معاونت در ارتباط با مدارک ارائه شده
9- ارائه کلیه مدارک مندرج در ماه 5 این آئین نامه به معاونت مربوطه
10- اخذ مجوز و اعلام آغاز فعالیت واحد و شروع به کار و معاونت مربوطه

فایل ها