مدیر نظارت و اعتباربخشی: خانم دکتر محبوبه جندقی – پزشک عمومی

شماره تماس: 31071265

شرح وظایف:

  • برنامه ریزی جهت نظارت و پایش درمانگاهها، مراکز جراحی محدود، مطب ها، دفاتر کار و کلیه موسسات پزشکی و پیراپزشکی غیر بیمارستانی
  • برنامه ریزی و پیگیری فرایند اعتباربخشی مراکز درمانی
  • برنامه ریزی جهت انسجام، نظام بخشی و ارتقاء کیفیت فعالیتهای کمیسیون ماده 20 و ماده 11 و ارتقاء فرایندهای صدور پروانه موسسات پزشکی و پیراپزشکی
  • جلوگیری از فعالیت مراکز غیر مجاز و افراد مداخله گر در امور پزشکی، دندانپزشکی و همچنین پاسخگویی به شکایات مردمی در این خصوص
  • تعامل شایسته با سازمان نظام پزشکی، مراجع قضایی و دستگاههای اجرایی استان
  • سایر امور وابسته و وظایف محوله در حوزه نظارت و اعتباربخشی