شرح وظايف كاركنان بخش تغذيه بیمارستان ها

شرح وظايف مسئول بخش تغذيه

1 . تعامل و هماهنگی با مدیریت بیمارستان جهت ارتقاء کیفیت خدمات بخش تغذیه

2 . تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد تغذیه با همکاری سایرکارشناسان و مشاورین تغذیه بیمارستان در راستای برنامه استراتژیک بیمارستان

3 . همکاری و هماهنگی با کارشناس تغذیه معاونت درمان دانشگاه با شرکت در نشست های دوره ای و جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و مشارکت در پیاده سازی طرح های قابل اجرا در بیمارستان

4 . انجام امور محوله مرتبط شغلی از طرف کارشناس تغذیه معاونت درمان دانشگاه

5 . ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه و یکساله به واحد تغذیه معاونت درمان دانشگاه،

6 . پیگیری مشکلات اعلام شده توسط کارشناس تغذیه معاونت و یا ناظرین وزارت بهداشت طی بازدید های دوره ای و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت رفع آن ها با همکاری مراجع ذیربط

7 . تشکیل کمیته تغذیه و برگزاری جلسات منظم طرح و بررسی مشکلات موجود و افزایش هماهنگی و همکاری اعضاء تیم درمان )پزشکان، مدیریت خدمات پرستاری و مشاورین و کارشناسان تغذیه( در اجرای برنامه های تغذیه بالینی در موضوعات مربوطه

8 . حضور فعال و موثر در کمیته بهبود کیفیت بیمارستان جهت ارتقاء و ساماندهی خدمات تغذیه بیمارستان

9 . شرکت در جلسات مناقصه و نظارت بر عقد قرارداد های غذا از جهت رعایت ضوابط بخش تغذیه توسط پیمانکار )در موارد واگذاری خدمات(

10 . آگاهی، تسلط کامل و آموزش برنامه اعتبار بخشی، استانداردها و فرآیندهای خدمات غذایی و سایر دستورالعمل های ذیربط به کارکنان واحد

11 . اجرای برنامه اعتباربخشی واحد تغذیه بیمارستان با همکاری کارشناسان مدیریت خدمات غذایی و مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

12 . پیگیری رفع نواقص سنجه ها در اعتبار بخشی دوره های گذشته با کمک مشاورین و کارشناسان تغذیه

13 . مدیریت، سرپرستی، نظارت، ارزیابی کیفی - دوره ای فعالیت های واحد خدمات غذایی و واحد مشاوره تغذیه و رژیم درمانی و تقسیم وظایف کارکنان تحت سرپرستی

14 . برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بخش تغذیه منطبق با استانداردهای نیروی انسانی و تلاش جهت تامین نیروی انسانی لازم و کافی برای بیمارستان ازطریق مراجع ذیربط

15 . تهیه گزارش های رضایت سنجی کارکنان و بیماران بستری از خدمات غذا و مشاوره تغذیه با همکاری دفتر بهبود کیفیت و ارائه به مقام مافوق وبرنامه ریزی جهت بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت خدمات

16 . تلاش در اجرای ضوابط بخش تغذیه به بهترین نحو ممکن و نظارت مستمر بر نحوه پیاده سازی آن

17 . جلوگیری از ورود و توزیع غذا برای بیماران از مراکز تهیه و طبخ غذا یا دیگر بیمارستان هایی که فاقد کارشناس تغذیه ناظر بوده و یا زنجیره گرم بطور کامل در انتقال غذا رعایت نشده است.

18 . تهیه و تکمیل چک لیست امتیازدهی شرکت های خصوصی پیمانکاری طبخ و توزیع غذا بر اساس مفاد قرارداد با همکاری کارشناس تغذیه خدمات غذایی و واحد بهداشت محیط )در موارد غیر خودگردانی(

19 . نظارت بر تنظیم برنامه غذایی بیماران توسط کارشناس تغذیه خدمات غذایی مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشتی با همکاری کارشناس بهداشت محیط در حیطه موارد بهداشتی

20 . همکاری با مشاورین تغذیه جهت ارائه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

21 . همکاری با کارشناس خدمات غذایی در امور نظارت و ساماندهی امور غذا

22 . پوشش دادن وظایف مشاور تغذیه و رژیم درمانی و کارشناس تغذیه خدمات غذایی در زمان عدم حضور مشاور و کارشناس )مانند موارد مرخصی(

23 . پیش بینی ذخیره مواد غذایی ضروری جهت مواقع اضطرار و بحران )بر حسب امکانات و نوع مواد غذایی( و حوادث غیر قابل پیش بینی جهت پیشگیری از مخاطرات امور تغذیه بیمارستان

24 . نظارت بر تامین مواد اولیه غذایی برحسب امکانات بیمارستان و نوع مواد غذایی برای مدت قابل قبول بر حسب شرایط بیمارستان و حسن اجرای آن توسط کارشناس تغذیه خدمات غذایی

25 . نیازسنجی و پیش بینی راهکارهای تامین مکمل های بیمارستانی و محلول های تجاری مورد نیاز بیماران با تعامل مشاور تغذیه و رژیم درمانی وارسال لیست مکمل ها و محلول های مورد نیاز به معاونت درمان جهت انجام اقدامات لازم برای تسهیل دسترسی به آن ها

26 . به روز رسانی و تامین تجهیزات بخش تغذیه شامل آشپزخانه، اتاق های تغذیه , انبارها و کلینیک تغذیه بیمارستان و تدارکات مربوطه با همکاری واحد بهداشت محیط

27 . برنامه ریزی جهت حسن اجرای تامین، حفظ کیفیت و ترکیب تغذیه ای و سلامت وعده های غذایی در نوبت های کاری بیمارستان )مانند شیفت شب و ...( با همکاری واحد بهداشت محیط

28 . نظارت بر بودجه خدمات غذایی ، قراردادهای غذا ، نوشیدنی ها و میان وعده ها

29 . انجام مشاوره تغذیه و رژیم درمانی بیماران بستری و سرپایی در کلینیک سرپایی تغذیه بیمارستان با نسبت توافقی با کارشناسان تغذیه بیمارستان

30 . گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با حیطه کاری بویژه موضوعات تغذیه بالینی

31 . انجام تحقیق و مطالعات و استفاده از شواهد و تجربیات موجود جهت ارتقاء کیفیت خدمات در بیمارستان با همکاری کارشناسان تغذیه و سایر پرسنل مرتبط

32 . نظارت و کنترل کلیه بروشورهای آموزشی تغذیه تهیه شده برای بیماران سرپایی و بستری از جهت صحت و انطباق با پروتکل ها و مبانی تغذیه

33 . برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان خدمات غذایی با همکاری کارشناس تغذیه خدمات غذایی و سایر پرسنل مرتبط

34 . هماهنگی با رابطین آموزشی بیمارستان جهت اخذ مجوزهای مربوطه در برگزاری دوره های آموزشی

35 . انجام هماهنگی های لازم برای ایجاد امکان ورود اطلاعات تغذیه ای مورد نیاز کارشناسان و مشاورین تغذیه از بیماران در برنامه سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) و تنظیم شاخص های تغذیه ای بیماران بستری براساس موارد تعریف شده توسط گروه تغذیه بالینی وزارت بهداشت

36 . بارگذاری اطلاعات غذایی و تغذیه ای در سایت یا شبکه الکترونیک بیمارستان