ماده 5- در متن پروانه، نام، نام خانوادگی، شهر محل مطب و شماره نظام پزشکی ذکر می شود. به هر پروانه شماره ای اختصاص داده خواهد شد که شامل کد شهر، شماره نظام پزشکی و کد مخصوص خواهد بود. عنوان پروانه، پروانه مطب خواهد بود که در بالای پروانه ذکر می گردد و به امضای بالاترین مقام اجرایی وزارت بهداری یا قائم مقام او در امر صدور پروانه می رسد اصل پروانه به نحو مقتضی برای پزشک ارسال می شود. رونوشت یا فتوکپی پروانه به سازمان نظام پزشکی ارسال می گردد تا در پرونده پزشک ضبط گردد.

ماده 6- برای پزشکانی که در تاریخ تصویب قانون اجازه تأسیس مطب 18/5/1362 با توجه به قوانین موضوعه، حق طبابت آزاد داشته اند ولی به علت اشتغال در طرح خدمت تمام وقت دولتی یا سایر طرح های قانونی و یا استخدام در موسسات دولتی اعم از لشکری و کشوری از این حق استفاده نکرده اند، پروانه تأسیس مطب برای شهر محل اشتغال آنان با رعایت این آئین نامه صادر می شود.

ماده 7- پزشکانی که به افتخار بازنشستگی نایل شده یا می شوند و با رعایت قوانین زمان اشتغال به کار پزشکی خود پروانه دائم پزشکی دریافت داشته اند یا استحقاق دریافت آن را دارند ،برای هر شهری که مایل باشند پروانه مطب صادر می شود.

ماده 8- برای پزشکانی که در تاریخ تصویب قانون تاسیس مطب در حین انجام خدمت یک ماهه (موضوع قانون خدمت یک ماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیرا پزشکی مصوب 24/8/1360) انجام خدمت موضوع (لایحه قانون خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/1358) بوده اند پس از پایان خدمت مذکور در صورت تمایل پروانه مطب برای شهرهایی که قبل از تصویب قانون در آنها مطب داشته اند،صادر می شود.

ماده 9- پزشکانی که در تاریخ تصویب قانون تأسیس مطب بر طبق قوانین موضوعه مشغول طی دوره تخصصی (رزیدنتی) بوده و می باشند، پس از اخذ تخصص و انجام خدمات موضوع قانون 24/9/1358 یا قانون 4/3/1360 در صورت تمایل آنان پروانه مطب برای شهری که سابقه مطب قانونی قبل از رزیدنتی در آن داشته اند صادر خواهد شد.

ماده10- پزشکانی که قبل از تصویب قانون اجازه تأسیس مطب با رعایت قوانین موضوعه در هر شهر مطب داشته اند و در تاریخ تصویب قانون مذکور به علت مسافرت یا بیماری یا به هر علت دیگر مطب خود را تعطیل کرده اند، در صورت تقاضای پزشک برای همان شهر پروانه مطب صادر می شود.

ماده 11- برای پزشکانی که از تاریخ 18/5/1362 تا تاریخ تصویب این آئین نامه ،پروانه طبابت دریافت داشته اند ،در صورت تمایل آنان برای همان شهر محل اشتغال پروانه مطب صادر می شود.

ماده 12- وضع پزشکان مشمول تبصره دو قانون اجازه تأسیس مطب در پرسشنامه و پروانه های مربوط قید می شود. پزشکان مذکور پس از پایان جنگ تحمیلی و بازگشت به شهرهای محل طبابت سابق خود ،ملزم به اعلام موضوع به وزارت بهداری و سازمان نظام پزشکی مرکز می باشد، سازمان نظام پزشکی نیز مراتب را به وزارت بهداری اطلاع خواهد داد.
این گونه پزشکان در صورتی که امتیاز لازم در ماده 13 را کسب کرده باشند تقاضای صدور اجازه تأسیس مطب بر طبق ماده 15 این آئین نامه برای هر شهری بنمایند.
در صورتی که امتیاز لازم به حد نصاب نرسیده باشد باید آن شهر و یا هر یک از مناطق پنج گانه موضوع ماده 13 این آئین نامه اجازه تأسیس مطب تحصیل نمایند. وزارت بهداری مکلف است در صورت احراز شرایط در مدت یک ماه پروانه مطب آنان را بر طبق ماده 15 این آئین نامه صادر نماید.

فایل ها