کارشناسان صدور پروانه ها : 

خانم فیروزی : 31071254( مسئول صدور پروانه )

خانم یوسفی : 31071465 ( کارشناس درمانگاههای عمومی )

خانم شکری: 31071288 ( کارشناس دندان پزشکی ) 

خانم امیدی: 31071446 ( سایر موسسات پزشکی و پیرا پزشکی ) 

 

سامانه صدور پروانه های موسسات پزشکی و پیرا پزشکی