فصل سوم) ضوابط ساختمانی و تجهیزات
ماده 6 : واحد دارای اطاق / اطاق های مخصوص تزریقات و پانسمان به مساحت حداقل 12 متر مربع با کف سالم ، قابل شستشو و غیر قابل نفوذ به آب و بدون ترک خوردگی ، به رنگ روشن ، از جنس مقاوم و بدون خلل و فرج و از نظر فضای فیزیکی و کیفیت ساختمانی و تجهیزات باید مطابق آئین نامه ضوابط مطب باشد.

ماده 7 : وجود حداقل دو تخت معاینه برای تزریقات که به نحو مطلوب مجزا شده باشد (جهت حفظ حریم بیمار) – اتوکلاو – ترالی اورژانس – ست احیاء – ستهای پانسمان متعدد – باند ، گاز استریل و تیغ بیستوری – بتادین ، پنبه ، الکل ، گالی پات ، رسیور –چراغ پایه دار – کپسول اکسیژن – کپسول اطفای حریق و دیگر ملزومات تزریق و پانسمان در واحد ضروری است.

تبصره : در صورت وجود کپسول اطفای حریق و اتوکلاو در مطب وجود آن در واحد الزامی نیست.

فایل ها